Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 01.10.2017

Pobieranie opłat przez operatorów

Pojęcia podstawowe

Umowa ogólna – Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych, warunki której są stosowane wobec Sprzedawcy.

Operator – jednostka gospodarcza świadcząca usługi komunikacji elektronicznej i mająca odpowiednią licencję na wykonanie danej działalności według ustawodawstwa obowiązującego w państwie Operatora. Lista Operatorów, którymi Paysera posługuje się do świadczenia usług, jest podana na witrynie internetowej Systemu.

Sprzedawca – Klient Systemu Paysera, który sprzedając towary i usługi korzysta z jednej lub kilku wskazanych w Systemie i świadczonych przez Paysera usług pobierania płatności dla Sprzedawcy.
(*Objaśnienie: Gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane dla wszystkich Klientów – i Sprzedawców, i innych Klientów, używane jest pojęcie „Klient”, a gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane tylko dla Sprzedawców, używane jest pojęcie „Sprzedawca”).

Kupujący – końcowy odbiorca i (lub) płatnik za usługi świadczone i towary sprzedawane przez Sprzedawcę korzystającego z Systemu do pobierania opłat.

Projekt – składany przez Sprzedawcę w Systemie dokładny opis im świadczonych usług i (lub) sprzedawanych towarów w celu pobierania opłat z Kupujących za Sprzedawcą im świadczone usługi lub sprzedawane towary sposobami wskazanymi w Systemie.

Słowo kluczowe – unikalna kombinacja liter i liczb wysyłana przez Kupującego na Krótki numer z celem otrzymania konkretnej usługi lub towaru Sprzedawcy.

Taryfa – konkretna cena jednej wiadomości SMS lub dzwonka telefonicznego, lub też koszt połączenia do witryny internetowej WAP.

Krótki numer – należący do Operatora numer telefonu używany przez Kupujących do zapłaty za towary i usługi Sprzedawcy.

Postanowienia ogólne

1. Usługa pobierania płatności przez Operatorów jest przeznaczona dla Sprzedawców i daje Sprzedawcom możliwość pobierać płatności z Kupujących za pomocą świadczonych przez Operatorów usług – wiadomości SMS, i płatności WAP.

2. Korzystając z tej usługi Sprzedawcy są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej, a także warunki dodatkowo określone w niniejszym Załączniku. Pojęcia w niniejszym Załączniku są stosowane w znaczeniu wskazanym w Umowie ogólnej.

3. Osobliwością usługi pobierania płatności przez Operatorów jest to, że Kupujący za towary lub usługi Sprzedawcy płaci Operatorowi, ale Sprzedawcy należące środki wypłaca Paysera.

4. Aby korzystać z danej usługi Sprzedawca powinien złożyć Paysera swój Projekt, a także inne wymagane przez Paysera dokumenty.

5. Paysera ma prawo odmówić potwierdzenia Projektu, a także świadczenia usługi Sprzedawcy, nie podając wyjaśnień.

6. Usługa zaczyna być świadczona po tym, jak Paysera potwierdzi Projekt Sprzedawcy i Sprzedawca wykona integrację zgodnie z podanymi przez Paysera instrukcjami integracji.

7. Jeżeli Sprzedawca jest osobą prawną, zgadzając się z warunkami niniejszego Załącznika Sprzedawca potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia aby zamówić daną usługę od imienia osoby prawnej.

Cena i procedura rozliczenia

8. Ceny i terminy wypłaty w ramach usługi pobierania płatności przez Operatorów według państw są podane tutaj. Sprzedawca potwierdza, że dokładnie zapoznał się ze stosowanymi mu cenami i terminami pobierania płatności i przelewów płatniczych, a także z cenami wszystkich innych świadczonych i aktualnych mu usług Paysera. 

9. Rozliczenie między Paysera a Sprzedawcą jest koordynowane według danych o świadczonych usługach przedstawionych przez Operatorów. Koordynacja jest przeprowadzana jednostronnie przez Paysera. Jeżeli w miesięcznym rachunku będą wskazane inne dane, niż były wskazywane przez Operatorów w ciągu całego miesiąca, ostateczna suma będzie przeliczona według rachunku Operatorów. Paysera zwraca uwagę, że takie rozbieżności w danych (osobiście w kwotach zapłaconych Operatorom przez Kupujących) mogą się pojawić nie z winy Paysera, a z powodu pewnych problemów technicznych lub niewypłacalności abonentów Operatorów (była wykorzystana skradziona karta SIM, abonament Operatora nie rozliczył się z Operatorem, i temu podobnie) i innych przyczyn. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za takie rozbieżności, ale zobowiązuje się, w miarę możliwości, dowiedzieć się o prawdziwej przyczynie niezgodności.

10. Paysera wypłaca dla Sprzedawcy należące środki tylko jeżeli Paysera otrzymuje odpowiednią wypłatę od Operatorów i (lub) pośredników, którzy mają obowiązek przelać Paysera środki otrzymane od Operatorów. Należące Sprzedawcy środki są wypłacane proporcjonalnie kwocie uzyskanej przez Paysera od Operatorów i (lub) pośredników.

11. Jeżeli przedstawione przez Operatora sprawozdanie będzie się różniło od sprawozdania za poprzedni okres przedstawionego przez System, prawidłowa będzie się liczyła informacja udzielona przez Operatora. Jeżeli Paysera do momentu przedstawienia danej informacji przez Operatora już wykonało płatności na korzyść Sprzedawcy i po sprawdzeniu informacji przez Operatora okazuje się, że część wypłaconych środków musi być zwrócona, Paysera ma prawo odliczyć i odpisać te środki z Konta Paysera Sprzedawcy. Jeżeli na Koncie Paysera Sprzedawcy nie ma wystarczająco środków aby pokryć pozostałą część środków, Sprzedawca powinien zwrócić te środki Paysera w ciągu siedmiu dni kalendarzowych.

12. Paysera rozlicza się ze Sprzedawcą według wygenerowanych rachunków w terminie który jest ustalony dla każdego państwa, z którego zostały otrzymane płatności (terminy są opisane przy każdym państwie i widoczne przy słowach kluczowych i oprocentowaniach tutaj). 

13. Paysera zalicza Sprzedawcy należące kwoty na Konto Paysera Sprzedawcy otwarte według warunków Umowy ogólnej. 

14. Strony umawiają się, że po pojawieniu się na Koncie Sprzedawcy wybranych warunków wypłaty środków Paysera w Systemie automatycznie wygeneruje fakturę VAT Sprzedawcy na wypłacalną kwotę i złoży ją na Koncie Sprzedawcy. Sprzedawca, po zalogowaniu się do Konta, wpisze serię i numer faktury VAT. Sprzedawca zobowiązuje się odpieczętować takie faktury VAT i wnieść je do swojej księgowości. 

15. Jeżeli Sprzedawca w ciągu 15 (piętnastu) dni od powiadomienia Sprzedawcy w Systemie, a także poprzez pocztę elektroniczną o wygenerowanej fakturze VAT nie wpisze serii i numeru faktury VAT, System będzie korzystał z serii i numeru udzielonych przez System. 

16. W Wypadku, jeżeli Operator sam nie płaci podatku VAT, Paysera automatycznie generuje Sprzedawcy fakturę VAT, w której jest podany podatek VAT. Wówczas Sprzedawcy, jeżeli mu będzie wygenerowana faktura VAT ze wskazanym podarkiem VAT, który płaci Paysera, ma obowiązek należycie deklarować i zapłacić podatek VAT.

Obowiązki Sprzedawcy

17. Sprzedawca wybiera na Koncie przedstawiony przez System Krótki numer, na który dzwoniąc i wysyłając wiadomość SMS Kupujący mogą zapłacić za usługi lub towary Sprzedawcy, lub też adres witryny, logując się na który Kupujący mogą zapłacić za towar lub usługę Sprzedawcy i ją otrzymać. 

18. Sprzedawca zobowiązuje się wskazać dokładne i prawidłowe Krótkie numery dostarczone dla Sprzedawcy przez Paysera. 

19. Sprzedawca zobowiązuje właściwie współpracować z Kupującymi i udzielać im informacji, a także konsultować ich w sprawie towarów i usług Sprzedawcy, które oni zamówili za pomocą wiadomości SMS lub innych sposobów opłaty. 

20. Sprzedawca zapewnia, że nie będzie stwarzał takich Słów kluczowych, które będą identyczne lub podobne do Słów kluczowych używanych przez inne popularne portale na te same Krótkie numery. Ilość błędnie otrzymanych wiadomości SMS z konkretnym Słowem kluczowym nie powinno przewyższać 20% wszystkich wiadomości SMS. W przeciwnym razie uważa się, że Słowo kluczowe jest zbyt podobne i Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie je zmienić. Jeżeli Sprzedawca nie zmieni takiego Słowa kluczowego w ciągu 14 (czternastu) dni od powiadomienia Sprzedawcy poprzez pocztę elektroniczną o konieczności zmiany Słowa kluczowego, Paysera zawiesi świadczenie usługi dla Sprzedawcy do tego czasu, dopóki Sprzedawca nie zmieni Słowa kluczowego. 

21. Pewne Słowa kluczowe będą aktywowane tylko po wykonaniu procedury potwierdzenia Sprzedawcy lub Słowa kluczowego, albo po pewnym czasie. O konieczności wykonania procedury potwierdzenia lub o czasie koniecznym dla aktywacji Słowa kluczowego Sprzedawcę powiadomi System. 

22. Za tworzenie pewnych Słów kluczowych może być pobierana dodatkowa opłata. O dodatkowej opłacie i stosowanych cenach Sprzedawcę powiadomi System. 

23. Sprzedawca zobowiązuje się złożyć Paysera Projekt i opis usług według każdego Słowa kluczowego w Języku zrozumiałym i w języku państwowym tego państwa, w którym ono będzie używane. Taki opis powinien być złożony w opisie Projektu do momentu stworzenia Słowa kluczowego. Jeżeli Sprzedawca nie podaje opisu usługi, Słowo kluczowe nie będzie stworzone czy aktywowane, lub w szybkim czasie będzie usunięte. 

24. Sprzedawca zapewnia, że będzie chronił informację o świadczeniu swoich usług i sprzedaży towarów i nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego, na zapytanie Paysera, pocztą elektroniczną prześle wszystką dostępną informację o tym, gdzie i jaką usługę otrzymał Kupujący w ramach konkretnej dostarczonej przez Paysera i otrzymanej przez Sprzedawcę wiadomości SMS, dzwonku lub połączenia do strony WAP, które było nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy do dnia otrzymania zapytania. 

25. W celach bezpieczeństwa, dla jednego numeru telefonicznego Kupującego stosowany jest odpowiedni miesięczny limit, po przekroczeniu którego usługa Kupującemu nie będzie świadczona i Sprzedawca dochodu nie otrzyma. O osiągnięciu przez Sprzedawcę niebezpiecznej granicy i o samym limicie System automatycznie powiadomi Sprzedawcę poprzez pocztę elektroniczną lub innym wybranym na Koncie Sprzedawcy sposobem.

Zwroty

26. Jeżeli Paysera otrzyma wiadomość od Operatora o oszustwie Kupujących, takie wiadomości SMS, dzwonki lub połączenia do stron WAP, o których było powiadomione, będą anulowane. Sprzedawca będzie o tym powiadomiony, a dochody, jeżeli one już były zapłacone dla Sprzedawcy, będą odliczone z Konta Paysera od razu po tym, jak Paysera otrzyma wiadomość o anulowaniu, albo będą odliczone od nowo otrzymanych dochodów. Jeżeli ich nie będzie wystarczać, Sprzedawca będzie musiał je zwrócić w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. 

27. Jeżeli Sprzedawca otrzyma wiadomość SMS przez pomyłkę Kupującego (nieprawidłowo zostało wprowadzone Słowo kluczowe) i Sprzedawca z powodu niewłaściwego formatu wiadomości SMS nie będzie mógł dostarczyć usługi Kupującemu, taka wiadomość SMS będzie anulowana i za wysłaną wiadomość SMS Paysera dostarczy usługę Kupującemu lub, w miarę możliwości, kompensuje cenę wiadomości SMS.

Techniczna integracja usług

28. Sprzedawca korzystający z usługi Pobierania płatności przez Operatorów zobowiązuje się powiązać swój system z systemem Paysera według instrukcji Paysera podanej tutaj (Jeżeli działanie usługi jest powiązane z automatycznie w jakimkolwiek systemie świadczonymi usługami, na przykład, dla stacji radiowych aby otrzymywać życzenia lub pozdrowienia, powiązanie nie jest obowiązkowe). 

29. Sprzedawca rozumie i zgadza się, że nieprawidłowa integracja może spowodować dodatkowe obciążenia Systemu, które są niepożądane i nie mogą być przyjęte, dlatego powinien zapewnić, że powiązanie będzie wykonywane ściśle według instrukcji. 

30. Paysera może swobodnie zmieniać techniczne rozwiązanie integracji usług w dowolnym czasie. O dowolnych zmianach, które potrzebują poprawek w oprogramowaniu Sprzedawcy, ma być powiadomiono najmniej za 90 (dziewięćdziesiąt) dni. Sprzedawca rozumie, że jeżeli Paysera zmieni Instrukcje integracji i powiadomi o tym Sprzedawcę, Sprzedawca powinien aktualizować powiązanie systemów na swojej stronie najmniej za 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia powiadomienia. Niezbędne zmiany na stronie Sprzedawcy Sprzedawca wykonuje na własny koszt.

Potwierdzenia i zgody stron

31. Rejestracja Sprzedawcy w Systemie oznacza zgodę i gwarancję Sprzedawcy, że świadcząc usługi Kupującym, a także sprzedając towary Sprzedawca będzie działał w dobrej wierze, aby to było zgodne z interesami Paysera, Sprzedawcy i Kupujących. Sprzedawca także zobowiązuje się właściwie, w czas i jakościowo świadczyć Kupującym usługi i sprzedawać towary.

32. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie działania Sprzedawcy związane z wykonaniem Umowy, a także im sprzedawane towary i (lub) świadczone usługi będą zgodne z prawem Republiki Litewskiej i państwa, w którym towary są sprzedawane lub usługi są świadczone. Pełna odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z powodu nie przestrzegania danych obowiązków spadnie na Sprzedawcę.

33. Świadcząc w niniejszym Załączniku określoną usługę Paysera nie odpowiada za Sprzedawcą sprzedawane towary i (lub) świadczone usługi, a także za konsekwencje wynikające z powodu sprzedawania takich towarów i (lub) świadczenia takich usług. Paysera także nie zapewnia, że druga strona Sprzedawcą zawieranej transakcji (Kupujący) wypełni transakcję (jeżeli dla wypełnienia transakcji niezbędne są inne działania prócz zapłaty za towar lub usługę). Paysera także nie zapewnia tożsamości Sprzedawcy.

34. Strony (Sprzedawca i Paysera) zobowiązują się zapewnić właściwe stosowanie środków organizacyjnych i technicznych przeznaczonych dla ochrony danych osobowych Kupujących od przypadkowej lub nielegalnej destrukcji, zmiany, ujawnienia lub innego nielegalnego zarządzania, według ustawy o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej.

35. Strony (Sprzedawca i Paysera) zobowiązują się zapewnić poufność danych osobowych Kupujących.

36. Dane osobowe Kupujących, jako płatników, są przetwarzane zgodnie z wymaganiami Ustawy o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje „Polityka prywatności“.

37. Sprzedawcy, korzystającemu z usług Paysera do zaspokojenia potrzeb biznesowych lub zawodowych, zaleca się w trakcie trwania Umowy umieścić na swojej stronie internetowej „Znak jakości i rzetelności” wraz z linkiem na System, zgodnie z instrukcją .

38. Paysera daje Sprzedawcy, korzystającemu z Systemu do zaspokojenia potrzeb biznesowych lub zawodowych, możliwość w okresie trwania Umowy reklamować w Systemie opisy Sprzedawcy, a także świadczonych im usług i sprzedawanych towarów. Taki opis Paysera ma prawo usunąć z Systemu bez oddzielnego uprzedzenia lub go nie reklamować, nie wskazując przyczyn takiego usunięcia lub niereklamowania.

39. Sprzedawca zgadza się, aby w okresie trwania Umowy logotyp Sprzedawcy, a także opis świadczonych im usług i (lub) sprzedawanych towarów był podawany w Systemie. Taki opis Paysera ma prawo usunąć z Systemu bez oddzielnego uprzedzenia nie wskazując przyczyn takiego usunięcia.

39. Sprzedawca powinien niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych powiadomić Paysera o dowolnych swoich zmianach, w tym zmianach w informacji związanej ze statusem pranym, rodzajem działalności Sprzedawcy (im reprezentowanej osoby prawnej), upoważnionymi osobami z prawem na podpis i inną informacją, która może znacznie wpłynąć na wykonanie Umowy ogólnej i niniejszego Załącznika. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszystkie konsekwencje wynikające z powodu niewłaściwego wykonania danego obowiązku i nie podania powyżej wskazanej informacji w czas.

Działania zabronione

41. Działania zabronione są podane w 9 rozdziale Ogólnej umowy.

42. Pobierając płatności przez wiadomości SMS Sprzedawcy także zabrania się:

42.1. podać nieprawidłową lub nie całkowitą cenę wiadomości SMS;

42.2. reklamować się używając spamu (np. wysyłając wielką ilość listów elektronicznych, wiadomości przez skype, ICQ i inne środki komunikacji internetowej).

43. Sprzedawca jest zobowiązany upewnić się, że świadczone przez niego usługi lub sprzedawane towary są zgodne z przepisami prawa konkretnego państwa, w którym usługi są świadczone lub towary są sprzedawane, a także ich nie narusza.

44. W przypadku, jeżeli Sprzedawca nie przestrzegał lub naruszył określone w niniejszym Załączniku ograniczenia na wykonywanie działań zabronionych, lub jego działalność nie była zgodna lub naruszyła ustawodawstwo konkretnego państwa i z tego powodu Paysera poniosło straty (np. grzywny były nałożone, objaśnienia były zapotrzebowane, zamknięte było konto), Paysera ma prawo w sposób nieprocesowy odliczyć z Konta Paysera Sprzedawcy wszystkie z powodu takiego naruszenia Sprzedawcy poniesione wydatki i straty. Jeśli na Koncie Paysera Sprzedawcy jest niewystarczająca ilość środków aby pokryć dane wydatki, Sprzedawca powinien niezwłocznie przelać Paysera kwotę poniesionych strat na konto wskazane przez Paysera.

Powiadamianie o usterkach

45. Paysera zawczasu, w porządku określonym przez Umowę ogólną, powiadomi Sprzedawcę o znanych i możliwych usterkach technicznych Systemu, a także wpływających na świadczenie usług Paysera systemów i wyposażenia osób trzecich, którymi Paysera posługuje do świadczenia usług. Po otrzymaniu takiej wiadomości Sprzedawca także zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupujących i Paysera o usterkach technicznych, zaplanowanych robotach profilaktycznych i naprawczych mających wpływ na świadczenie usług lub sprzedawanie towarów Sprzedawcy Kupującym.

Odpowiedzialność Stron

46. Odpowiedzialność Stron jest określana na podstawie warunków Umowy ogólnej.

47. Aby ochronić Sprzedawców, Klientów i Kupujących przed oszustwami internetowymi, Paysera zawsze stara się ocenić obecną sytuację między Sprzedawcą i Kupującym obiektywnie i operatywnie, a także podjąć odpowiednie środki ochrony. W przypadku sytuacji konfliktowej i chcąc zapobiec możliwej działalności przestępczej, Paysera zastrzega za sobą prawo do zawieszenia świadczenia usług i (lub) wypłaty pieniędzy. Z tego prawa Paysera nigdy nie korzysta otrzymując skargę wobec Sprzedawcy, który już przez dłuższy czas pomyślnie prowadzi działalność i korzysta z usług Paysera, ponieważ tacy Sprzedawcy zazwyczaj sami wyjaśniają wszystkie nieporozumienia bezpośrednio z Kupującym. Aby upewnić się w prawdziwości sytuacji przedstawionej przez Sprzedawcę i Kupującego, Paysera zastrzega za sobą prawo poprosić o dodatkowe dowody ich tożsamości i prowadzonej działalności. Jeśli nie uda się rozwiązać sytuacji drogą dialogu i mając uzasadnione podejrzenie o możliwe oszustwo, wszystkie informacje o sporze i umowie będą przekazane organom ścigania, a świadczenie usług i wypłata zebranych pieniędzy będą zawieszone.