Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 15.10.2019

Pobieranie opłat poprzez Internet kartami płatniczymi

Pojęcia

Umowa ogólna – Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych, warunki której są stosowane wobec Sprzedawcy.

Kaucja – zarezerwowane na Rachunku Paysera Sprzedawcy środki przeznaczone do zapewnienia wynikających ze sporów wymagań płatników w stosunku do Sprzedawcy.

Sklep internetowy – witryna internetowa Sprzedawcy, na której Sprzedawca dostarcza towary i usługi, i którą Sprzedawca ukazał w Ankiecie.

Zwrot – przedstawiane dla Sprzedawcy żądanie o zwrot pieniędzy kwestionując Transakcję na podstawie reguł oraz zasad MOKP.

Ankieta – ankieta, w której Sprzedawca podaje dokładne informacje o sobie, swoim Sklepie internetowym, towarach i usługach, a także akceptowanych kartach. Ankieta jest integralną częścią niniejszego Załącznika.

Karta – karta płatnicza „Visa”, „Visa Electron”, „MasterCard” lub „Maestro” używana do dokonywania Transakcji.

Posiadacz karty – osoba prawna lub fizyczna, która płaci Kartą za towary i (lub) usługi Sprzedawcy w Sklepie internetowym.

Sprzedawca – Klient Systemu Paysera, osoba prawna, rejestrowana w centrum rejestrów państwa Unii Europejskiej, która zawarła z Paysera Umowę ogólną i sprzedając towary i usługi korzysta z jednej lub kilku wskazanych w Systemie i świadczonych przez Paysera usług pobierania płatności dla Sprzedawcy, a także ma zamiar korzystać z odsprzedawanej przez Paysera usługi Pobierania płatności przez internet kartami płatniczymi.
(*Objaśnienie: Gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane dla wszystkich Klientów – i Sprzedawców, i innych Klientów, używane jest pojęcie „Klient”, a gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane tylko dla Sprzedawców, używane jest pojęcie „Sprzedawca”).

PCI DSS – standardy bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych.

Kupujący – końcowy odbiorca i (lub) płatnik za usługi świadczone i towary sprzedawane przez Sprzedawcę korzystającego z Systemu do pobierania opłat.

Projekt – składany przez Sprzedawcę w Systemie dokładny opis przez niego świadczonych usług i (lub) sprzedawanych towarów w celu pobierania opłat z Kupujących za usługi świadczone lub towary sprzedawane dla nich przez Sprzedawcę sposobami wskazanymi w Systemie.

Bank-Partner – bank, który świadczy usługę akceptowania i obsługi Kart, i z którym Paysera współpracuje zapewniając Sprzedawcy możliwość przyjmować płatności Kupujących Kartami (Wirecard Bank AG, adres: Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Niemcy, www.wirecardbank.com, service@wirecardbank.com albo AS Latvijas pasta banka, Nr reg. LV50103189561, adres Brīvības 54, Ryga, Łotwa, LV-1011, www.lpb.lv, info@lpb.lv).

Usługa płatności cyklicznych – to usługa, za pomocą której Sprzedawca może oferować Kupującemu możliwość aktywowania automatycznego rozliczania z możliwością automatycznego i (lub) regularnego pobierania opłaty z karty płatniczej Kupującego.

Zasady odwołania płatności – publiczne dostępne i potwierdzone przez Sprzedawcę zasady regulujące odwołanie płatności za towary i (lub) usługi wykonane w jego Sklepie internetowym.

Regulamin i zasady – aktualne wersje regulaminu „Visa” dotyczącego prowadzenia działalności w Europie i (lub) statutu oraz regulaminu „MasterCard“.

Interfejs – połączenie (oprogramowanie) między Paysera a Sprzedawcą zapewniające otrzymanie wiadomości o autoryzacji Transakcji oraz obsługę Kart w czasie rzeczywistym.

Transakcja – działanie finansowe, za pomocą którego wykonywane jest kupno towaru lub usługi Kartą w Sklepie internetowym.

Dane transakcji – informacje o Transakcji oraz informacje o Karcie użytej do Transakcji i identyfikacji Posiadacza Karty.

MOKP – Międzynarodowe organizacje kart płatniczych „VISA” i (lub) „MASTERCARD”.

Postanowienia ogólne

1. Usługa pobierania płatności przez internet kartami płatniczymi daje Sprzedawcy możliwość pobierać płatności z Kupujących używając w Systemie wskazanych Kart.

2. Podczas korzystania z tej usługi dla Sprzedawcy są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej, Załącznik „Pobieranie opłat z Kupujących przez internet”, warunki dodatkowo określone w niniejszym Załączniku, a także zasady MOKP. Sprzedawca potwierdza, że jest dobrze zaznajomiony z danymi warunkami i zobowiązuje się ich przestrzegać. Regulamin oraz zasady MOKP również obowiązują Sprzedawcy. W razie rozbieżności pomiędzy Umową i jej Załącznikami, a Regulaminem i zasadami MOKP, Regulamin i zasady MOKP mają pierwszeństwo. Pojęcia w niniejszym Załączniku są stosowane w znaczeniu określonym w Umowie ogólnej.

3. Zanim zacznie korzystać z tej usługi, Sprzedawca powinien złożyć dla Paysera:

3.1. swój Projekt utworzony w Systemie;

3.2. wypełnioną Ankietę Klienta Paysera;

3.3. a także inne wymagane przez Paysera dokumenty.

Usługa jest świadczona dla Sprzedawcy tylko po tym, jak Sprzedawca złoży Paysera wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje, a Paysera (lub Bank-Partner) potwierdzi Sprzedawcę.

4. Paysera ma prawo odmówić potwierdzenia Projektu, a także świadczenia usługi Sprzedawcy, nie podając wyjaśnień.

5. Aby zacząć korzystać z Usługi, Sprzedawca powinien wykonać integrację techniczną zgodnie z podanymi przez Paysera instrukcjami integracji.

6. Niniejszy Załącznik określa i konkretyzuje warunki pobierania płatności przez internet, a także obowiązki stron w tych wypadkach, kiedy płatnik rozlicza się ze Sprzedawcą Kartami poprzez internet.

7. Niniejszy Załącznik został przygotowany zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi świadczenie usług płatniczych i płatności kartami płatniczymi, Regulaminem i zasadami MOKP, a także zasadami korzystania z kart określonymi przez Banki-Partnerów Paysera.

8. Niniejszy Załącznik jest integralną częścią Umowy ogólnej, dlatego należy go czytać i interpretować biorąc pod uwagę ogólny kontekst danych dokumentów umownych.

9. Załącznik może być stosowany tylko wobec osób prawnych zarejestrowanych w centrum rejestrów państwa Unii Europejskiej, które zawarły z Paysera Umowę ogólną.

Prawa i obowiązki Sprzedawcy

10. Sprzedawca zobowiązuje się:

10.1. przyjmować od Posiadacza kart Karty jako środek płatności tylko za takie towary i usługi, które w Ankiecie Sprzedawcy były wskazane jako typowa działalność Sprzedawcy;

10.2. za usługę płacić prowizję wskazaną na witrynie Paysera;

10.3. jeżeli Posiadacz karty odmawia się od nabytych towarów i (lub) usług, lub jeżeli Sprzedawca właściwie nie dostarczył towarów i (lub) usług, po otrzymaniu odpowiedniej informacji zwrócić Posiadaczu karty całą lub część kwoty Transakcji zgodnie z Zasadami odwołania płatności, potwierdzonymi przez Sprzedawcę i publicznie dostępnymi Kupującym;

10.4. po otrzymaniu od Paysera wiadomości o Zwrocie powiadomić Paysera o swojej decyzji w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych: albo dokonać Zwrotu, albo go zaskarżyć składając Paysera dokumenty potwierdzające Transakcję. Jeżeli Sprzedawca nie zgadza się ze skargą i wymaganiem Zwrotu Kupującego i go zaskarża, Sprzedawca powinien pokryć wszystkie poniesione z powodu sporu wydatki, w tym i prowizję rozpatrywania sporu i zaskarżenia, a także możliwe koszty arbitrażowe;

10.5. korzystać tylko z dostarczonego przez Paysera Interfejsu przeznaczonego do akceptowania Kart w Sklepie internetowym;

10.6. zapewnić, aby pracowniki lub przedstawiciele Sprzedawcy byli odpowiedzialni za wykonywanie zasad Niniejszego Załącznika, a także Regulaminu i zasad MOKP oraz ich zmian;

10.7. współpracować i udzielać Paysera potrzebnej pomocy w razie wystąpienia sporu z powodu Transakcji Posiadacza karty w Sklepie internetowym;

10.8. powiadamiać Paysera o dowolnych oszukańczych lub nieautoryzowanych działaniach dotyczących Kart, a także wykonania określonych w niniejszym Załączniku obowiązków;

10.9. przyjmować wszystkie ważne i właściwie identyfikowane Karty jako bezgotówkowe środki płatnicze za towary i (lub) usługi wskazując cenę towarów i (lub) usług podczas Transakcji;

10.10. zapewnić zgodność swojego Sklepu internetowego z wymaganiami Regulaminu i zasad MOKP oraz z innymi wymaganiami MOKP;

10.11. nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od zapotrzebowania przesłać Paysera kopie podpisanych dokumentów potwierdzających Transakcję (faksem, pocztą elektroniczną lub innym sposobem potwierdzającym fakt wręczenia). Jeżeli Sprzedawca nie może przysłać wymaganych dokumentów w ww. terminie, on powinien powiadomić o tym pisemnie i podać datę przesłania informacji, a także przyczynę, z powodu której informacje nie mogą być przysłane w czas lub nie mogą być przysłane w ogóle. Jeżeli przedstawiciel Paysera przybywa do siedziby Sprzedawcy, taki przedstawiciel ma prawo otrzymać kopię informacji potwierdzających Transakcję;

10.12. postępować zgodnie z Umową ogólną i Załącznikami Paysera, wymogami Banka-Partnera (jeżeli takie będą przedstawione podczas realizacji obowiązków umownych), a także zasadami Międzynarodowych organizacji kart płatniczych. Zobowiązanie jest aktualne i w stosunku do zasad, wymogów oraz zapotrzebowań dotyczących akceptowania Kart, przyjętych po podpisaniu niniejszego Załącznika;

10.13. zapewnić, że działalność jego jest i pozostanie zgodna z prawem przez cały okres obowiązywania niniejszego Załącznika, oraz jest i będzie zgodna z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w kraju Sprzedawcy, a także z Regulaminem i zasadami MOKP;

10.14. na zapotrzebowanie Paysera zapobiec naruszeniu niniejszego Załącznika lub Regulaminu i zasad MOKP, Sprzedawca zobowiązuje się zapobiec takiemu naruszeniu w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości;

10.15. Z usługi pobierania płatności Sprzedawca może korzystać tylko w tych sklepach internetowych Sprzedawcy i tylko pod tymi adresami witryn internetowych (URL), które były podane w złożonej przez Sprzedawcę Ankiecie oraz w Projekcie i potwierdzone przez Paysera. W razie wystąpienia zmian w informacji podanej w potwierdzonym Projekcie i (lub) Ankiecie, Sprzedawca o tym natychmiast powiadamia Paysera, i zmiany Projektu i (lub) Ankiety są składane i potwierdzane w takim samym porządku, jak i sam Projekt i (lub) Ankieta;

10.16. po otrzymaniu zapotrzebowania Paysera, niezwłocznie dokonać zmian na swoich stronach internetowych, a także wykonać inne obowiązkowe i należne działania, aby zapewnić, że Sprzedawca odpowiada zasadom korzystania ze znaków towarowych MOKP;

10.17. złożyć wszystkie wymagane przez Paysera dokumenty i informacje (jeżeli Sprzedawca nie spełnia wymagań Paysera, Paysera ma prawo zawiesić świadczenie usług);

10.18. dostarczać Paysera regularne i aktualne informacje na temat adresu każdego biura, wszelkich nazw firm (różniących się od nazwy marki) używanych przez Sprzedawcę oraz szczegółowego opisu sprzedawanych towarów i świadczonych usług;

10.19. informować Posiadaczy kart w jasny i jednoznaczny sposób o tym, które Karty płatnicze Sprzedawca akceptuje, wyświetlając logotypy akceptowanych Kart płatniczych na swojej stronie zgodnie z wymogami Banku-Partnera w taki sposób, aby były one widoczne;

10.20. jasno i jednoznacznie informować Posiadacza karty o tożsamości Sprzedawcy w dowolnym momencie, aby Posiadacz karty mógł łatwo odróżnić Sprzedawcę od dowolnej innej strony (np. dostawcy towarów lub usług Sprzedawcy);

10.21. zapewnić zgodność z następującymi wymogami na stronie internetowej Sprzedawcy:

10.21.1. w odpowiedni sposób wyświetlać i identyfikować nazwę Sprzedawcy i inne informacje na witrynie;

10.21.2. Sprzedawca musi upewnić się, że Posiadacz karty rozumie, że Sprzedawca jest odpowiedzialny za Transakcję, w tym dostawę towarów (fizyczną lub elektroniczną), świadczenie usług, obsługę klienta i rozstrzyganie sporów, zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do Transakcji;

10.22. na żądanie Paysera i niezwłocznie przekazać Paysera wszelkie informacje i dokumentację wymagane przez Paysera do celów realizacji wymagań niniejszego Załącznika. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Paysera pisemnie o wszelkich zmianach w dostarczonych informacjach (w szczególności o celu, rodzaju asortymentu, sprzedaży firmy lub leasingu albo też innej zmianie właściciela, zmianie formy prawnej lub nazwy firmy, zmianie w sytuacji finansowej Sprzedawcy, która może negatywnie wpływać na wypełnianie obowiązków wynikających z tego Załącznika). Na żądanie Paysera Sprzedawca musi dostarczyć dokumenty zwarte w języku innym niż angielski, wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na angielski. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i poprawne;

10.23. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie do Sprzedawcy i jego działalności, w szczególności przepisów i zasad dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca musi podać następujące informacje o towarach i usługach, które udostępnia na swojej stronie internetowej i za które proponuje zapłacić kartą, podając informacje w sposób jasny, zrozumiały, dostępny, terminowy i zgodny z prawem:

10.23.1. pełna nazwa i adres siedziby, rejestr, w którym firma jest zarejestrowana, NIP i inne informacje, które należy podać w dokumentach spółki zgodnie z obowiązującym prawem;

10.23.2. ogólne warunki i przepisy dotyczące prawa anulowania i (lub) zwrotu w przypadku Zwrotów oraz, w stosownych przypadkach, informacje udzielane przed zawarciem umowy;

10.23.3. opłata należna od Posiadacza karty, w tym koszty wysyłki, pakowania i inne opłaty (z podaniem każdej kwoty w walucie Transakcji uzgodnionej z Bankiem);

10.23.4 kraje, do których Sprzedawca dostarcza towar oraz obowiązujące warunki dostawy;

10.23.5. waluta, w której będzie dokonywana zapłata za towary i usługi Sprzedawcy;

10.23.6. adres, pod którym Sprzedawca obsługuje swoich klientów, w tym wszelkie dostępne środki komunikacji;

10.23.7. regulamin ochrony danych, wskazując zasady ochrony danych stosowane przez Sprzedawcę podczas przetwarzania danych klientów i płatności;

10.23.8. procedury bezpieczeństwa (na przykład, procedury uwierzytelniania płatności Kartą);

10.23.9. szczegółowy opis towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę;

10.23.10. czas wystawienia faktury i czas realizacji umowy;

10.23.11. czas obciążenia kwoty należnej z karty.

11. Sprzedawca nie ma prawa:

11.1. ustawić dodatkową opłatę za to, że płatność będzie wykonywana Kartą (za wyjątkiem przypadków, kiedy to jest przewidziane przez prawo i było uzgodnione z Paysera i Bankiem-Partnerem na podstawie zasad MOKP). Jeżeli dodatkowa opłata jest przewidziana przez przepisy prawa, ona powinna być wliczona w kwotę Transakcji i nie może być pobierana oddzielnie;

11.2. ustanowić minimalną kwotę Transakcji;

11.3. akceptować Kartę jako płatność w celu pokrycia lub refinansowania dowolnego innego towaru, usługi albo innych obowiązków za wyjątkiem tych, które są określone w niniejszym Załączniku lub Ankiecie;

11.4. wypłacić gotówkę za wykonanie Transakcji lub w razie jej odwołania;

11.5. za wykonanie Transakcji wydać weksel, czek lub inny dokument płatniczy przeznaczony dla dalszych płatności;

11.6. podzielić Transakcję na oddzielne części;

11.7. gromadzić i ujawniać osobom trzecim dane Posiadacza karty, numer Karty, datę ważności Karty, CVC/CVV, a także inne informacje związane z akceptowaniem Karty lub Posiadaczem karty. Dany obowiązek Sprzedawcy jest bezterminowy;

11.8. akceptować Kartę jako środek płatniczy za działalność handlową strony trzeciej;

11.9. emitować pieniądze elektroniczne w rezultacie Transakcji;

11.10. korzystać z danych Karty do innych celów oprócz przetwarzania Transakcji przed, po i podczas Transakcji;

11.11. złożyć do wykonania Transakcję oszukańczą (FRAUD) lub nieautoryzowaną przez Posiadacza Karty, co jest albo musiało być znane dla Sprzedawcy; także transakcję, która jest wykonywana w celu oszukańczym w zmowie ze Sprzedawcą. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników, agentów, pośredników, a także przedstawicieli podczas realizacji warunków niniejszego Załącznika;

11.12. ujawnić osobom trzecim dowolne informacje, które były pozyskane podczas wypełniania określonych w niniejszym Załączniku obowiązków.

11.13. przekazać do wykonania transakcje kartami wcześniej odrzuconymi przez Banka-Partnera. Transakcje kartami odrzucone przez Banka-Partnera będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z Regulaminem i zasadami MOKP;

11.14. oferować Posiadaczowi karty możliwość zakupu kilku usług i (albo) członkostwa Sprzedawcy lub firm osób trzecich w ramach jednej transakcji („sprzedaż wiązana”);

11.15. domagać się zapłaty za towary lub usługi, które naruszają prawo lub zasady moralne;

11.16. fizycznie akceptować Płatności kartą od Posiadacza Karty;

11.17. żądać od Posiadacza karty zrzeczenia się prawa do zakwestionowania Transakcji;

11.18. przeprowadzać Transakcje budzące uzasadnione wątpliwości, w szczególności w następujących przypadkach:

11.18.1. Posiadacz karty składa wniosek o podział kwoty Transakcji płatniczej między kilka Kart;

11.18.2. Posiadacz karty zgłasza możliwe problemy z zaakceptowaniem karty przed dokonaniem płatności; lub

11.18.3. przy użyciu tej samej Karty dokonano więcej niż jednej Transakcji płatniczej w ciągu 2 (dwóch) kolejnych dni.

12. Sprzedawca potwierdza i zgadza się, że:

12.1. MOKP jest jedynym i wyłącznym właścicielem marek kart. Sprzedawca może wykorzystywać logotypy, znaki towarowe i oznaczenia MOKP lub Banka-Partnera do celów marketingowych tylko za uprzednią pisemną zgodą Banka-Partnera, chyba że Sprzedawca został do tego upoważniony w inny sposób;

12.2. MOKP może w dowolnym czasie, natychmiast i bez uprzedniego uprzedzenia, z dowolnego powodu zabronić Sprzedawcy korzystania ze znaków towarowych karty, a także zapotrzebować rozwiązać dany Załącznik ze Sprzedawcą (takie prawo posiada i Bank-Partner);

12.3. MOKP może w dowolnym czasie przymusowo wdrożyć dowolny przepis z Regulaminu i zasad MOKP, a także zabronić Sprzedawcy wykonywać dowolną działalność, która powoduje lub może spowodować szkodę dla MOKP, w tym uszkodzenie reputacji firmy, a także szkodę, która może mieć negatywny wpływ na integralność systemu międzybankowego (Interchange System) lub zagrozić poufnym informacjom MOKP;

12.4. Sprzedawca będzie przestrzegał się wszystkich obowiązujących przepisów Regulaminu i zasad MOKP, uwzględniając ich istotne zmiany i uzupełnienia;

12.5. Sprzedawca nie zaprzeczy własności znaków towarowych kart;

12.6. Sprzedawca nie podejmie żadnych działań, które mogą przeszkodzić lub uniemożliwić dla MOKP wdrożenie swoich praw.

13. W wyjątkowych sytuacjach (na przykład, gdy roczny obrót Sprzedawcy doścignie 1 000 000 euro dla jednego znaku towarowego karty („Visa“ albo „Mastercard“)), na zapotrzebowanie Banka-Partnera lub MOKP, aby kontynuować świadczenie usług, od Sprzedawcy może być wymagane podpisanie bezpośredniej umowy z Bankiem-Partnerem i rozwiązanie lub zmiana niniejszego Załącznika według wymagań Banka-Partnera albo MOKP.

Prawa i obowiązki Paysera

14. Poprzez Interfejs Paysera przekazuje podane przez Sprzedawcę informacje o Transakcji Bankowi-Partnerowi i odpowiedź Banka-Partnera w sprawie Transakcji dla Sprzedawcy.

15. Paysera ma prawo wymagać przedstawienia informacji o Zwrotach, a także innej informacji dotyczącej Sprzedawcy, o którą prosi Bank-Partner lub MOKP.

16. Paysera powiadamia Sprzedawcę, że jak Paysera, tak i Bank-Partner ma prawo:

16.1. zatrzymać środki Transakcji do 5 (pięciu) dni roboczych, jeżeli według wymagań lub rekomendacji MOKP Transakcję koniecznie trzeba sprawdzić;

16.2. zatrzymać środki Transakcji do 180 (stu osiemdziesięciu) dni roboczych, jeżeli według zasad MOKP była złożona prośba o Zwrot albo istnieje realne zagrożenie, że taka prośba może być złożona;

16.3. zatrzymać środki Transakcji i autoryzację innych Transakcji, jeżeli jest podejrzenie prania pieniędzy lub istnieją inne podejrzane Transakcje.

17. Paysera ma prawo:

17.1. pobrać z Rachunku Paysera Sprzedawcy w Systemie kwoty Transakcji, wobec których według zasad MOKP były przedstawione wymagania o Zwrot;

17.2. zatrzymać kwotę środków równą wysokości dowolnego Sprzedawcy przedstawionego finansowego wymagania ze strony Paysera lub Banka-Partnera;

17.3. sprawdzić, czy przez Sprzedawcę wykonywane transakcje są zgodne z warunkami niniejszego Załącznika;

17.4. zapotrzebować, a Sprzedawca powinien, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania zapotrzebowania, złożyć Paysera swoje procedury wewnętrzne dotyczące uruchomienia Interfejsu, a także obsługi i odwołania płatności;

17.5. zatrzymać na Rachunku Paysera Sprzedawcy kwoty dowolnych wydatków poniesionych w związku z działalnością Sprzedawcy i Transakcjami w jego Sklepie internetowym, w tym grzywny Banka-Partnera lub MOKP, koszty sądowe i kwestionowane kwoty Transakcji.

18. Paysera zobowiązuje się zapewnić, że Paysera będzie przestrzegała wszystkich obowiązujących wymagań PCI DSS o tyle, o ile to jest związane z chronieniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych kart płatniczych, a także z bezpieczeństwem i warunkami przechowywania danych kart płatniczych.

Zapłata i odpowiedzialność

19. Paysera zobowiązuje się zaliczyć na wskazany przez Sprzedawcę Rachunek Paysera kwoty wykonanych przez Kupujących Transakcji po odliczeniu prowizji. Stosowane prowizje są podane na witrynie Paysera.

20. Paysera ma prawo zatrzymać Kaucję na Koncie Paysera Sprzedawcy do 180 (stu osiemdziesięciu) dni (jeżeli żadne wymagania o Zwroty nie są przedstawione). Standardowa wielkość Kaucji jako rezerwacji płatności, a także terminy jej zatrzymania są wskazane na witrynie Paysera. Paysera może ustawić inną wielkość Kaucji i terminy rezerwacji dla każdego Sprzedawcy indywidualnie.

21. Paysera ma prawo bez uprzedniego wypowiedzenia odliczyć z dowolnego Rachunku Paysera Sprzedawcy Paysera należące kwoty, w tym:

21.1. kwotę Transakcji, jeżeli Paysera otrzymała od Banka-Partnera dane o Zwrocie albo odwołaniu płatności (ang. chargeback) wykonanym według Regulaminu i zasad MOKP; 

21.2. wszystkie grzywny albo opłaty nałożone przez Banka-Partnera i (lub) MOKP na Paysera w rezultacie tego, że Sprzedawca nie przedstawił w czas informacji potwierdzających Transakcję;

21.3 wszelkie grzywny lub obciążenia Banka-Partnera i (lub) MOKP nałożone na Paysera bezpośrednio lub pośrednio w wyniku dokonanych przez Sprzedawcę Transakcji lub błędów w akceptacji Kart lub wysłaniu nieprawidłowych danych, w tym grzywny i obciążenia dotyczące wykonania niniejszego Załącznika;

21.4. wszystkie poniesione wydatki lub grzywny i opłaty nałożone na Paysera przez Banka-Partnera i (lub) MOKP, gdy Sprzedawca narusza Regulamin i zasady MOKP, w tym, ale nie wyłącznie, przypadki związane ze Zwrotami środków i kwotami oszukańczych Transakcji, a także przetwarzaniem Transakcji. Poniesione wydatki obejmują wydatki poniesione przez Paysera i Banka-Partnera, jeżeli MOKP nałożyło grzywnę dotyczącą Transakcji Sprzedawcy;

21.5. wszystkie poniesione wydatki lub grzywny i opłaty nałożone na Paysera przez Banka-Partnera i (lub) MOKP, jeżeli Sprzedawca ujawnił stronie trzeciej dane Karty lub w inny nielegalny lub nieuczciwy sposób korzysta z informacji otrzymanych na podstawie tego Załącznika;

21.6. wszystkie poniesione wydatki lub grzywny i opłaty nałożone na Paysera przez Banka-Partnera i (lub) MOKP, gdy Sprzedawca nie zapisał danych Transakcji (za wyjątkiem wrażliwych danych, które zabrania się chronić według wymagań PCI DSS);

21.7. jeżeli Sprzedawca narusza Umowę ogólną i (lub) niniejszy Załącznik i z tego powodu Paysera ponosi wydatki.

22. W przypadku, gdy MOKP nakłada grzywnę na Paysera lub Banka-Partnera lub zleca zapłatę innych opłat za naruszenie dotyczące Transakcji Sprzedawcy lub innych wymagań wynikających z niniejszego Załącznika lub Regulaminu i zasad MOKP, Sprzedawca musi zwrócić Paysera poniesione w związku z taką grzywną koszty lub zapłacić ich. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy grzywna została nałożona zgodnie z prawem. Obowiązek zwrotu wydatków ma również zastosowanie, jeżeli Sprzedawca nie miał możliwości sprzeciwić się Paysera lub bronić się przed zapłatą należnych kwot. Paysera ma prawo obciążyć z Rachunku Paysera Sprzedawcy w Systemie kwoty przeznaczone do zapłaty grzywien, a także i innych kosztów poniesionych w rezultacie naruszenia Sprzedawcy, a także koszty poniesione przez Paysera i Banka-Partnera w zapobieganiu naruszeniu.

23. Jeżeli na Rachunku Paysera Sprzedawcy nie ma wystarczająco środków, aby pokryć grzywny, wydatki i inne finansowe zobowiązania według niniejszego Załącznika, Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić wymagane przez Paysera kwoty w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wiadomości od Paysera, przelewając wskazaną kwotę na podany przez Paysera rachunek.

24. Sprzedawca daje Paysera nieodwołalne upoważnienie do odliczenia od Sprzedawcy kwot dotyczących rozpatrywania skarg Sprzedawcy w sprawie kwestionowania Zwrotów lub grzywien bez dodatkowego potwierdzenia lub upoważnienia.

25. Sprzedawca zapewnia i jest bezpośrednio odpowiedzialny wobec Paysera za prawidłowe wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika oraz za ścisłe przestrzeganie Regulaminu i zasad.

26. Sprzedawca nie uznaje odpowiedzialności Paysera i zwróci wszelkie wydatki poniesione w wyniku działań lub zaniechań Sprzedawcy. W takich okolicznościach Sprzedawca ponosi również wszelkie koszty prawne poniesione przez Paysera.

27. W przypadku naruszenia przez Sprzedawcę postanowień niniejszego Załącznika lub Regulaminu i zasad MOKP, Paysera ma również prawo:

27.1. zatrzymać środki Sprzedawcy do tego czasu, aż naruszenie będzie skorygowane, a wskazane grzywny będą zapłacone;

27.2. niezwłocznie przerwać świadczenie usługi według niniejszego Załącznika, a w oddzielnych wypadkach również według innych Załączników, a także Umowy ogólnej.

28. Sprzedawca także zobowiązuje się zapłacić grzywnę w wielkości 25000 (dwudziestu pięciu tysięcy) euro za każde istotne naruszenie postanowień niniejszego Załącznika.

29. Paysera nie odpowiada za straty Sprzedawcy lub osób trzecich, które były poniesione z powodu działań lub zaniechania spółek komunikacji, innych banków lub stron trzecich.

30. Paysera nie odpowiada za straty Sprzedawcy, który były poniesione z powodu zatrzymania lub zawieszenia kwoty środków Transakcji, wykonanego zgodnie z warunkami niniejszego Załącznika lub Umowy ogólnej.

Audyty

31. Paysera, Bank-Partner i (lub) MOKP mogą przeprowadzać roczne i pokontrolne audyty działalności, systemów i lokali Sprzedawcy lub miejsc albo systemów dotyczących działalności Sprzedawcy lub usługodawców Sprzedawcy, a Sprzedawca musi zapewnić dostęp do wszystkich potrzebnych danych. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić dla Paysera, Banka-Partnera i (lub) TMKO wszelkie koszty poniesione w wyniku audytu.

Przerwanie świadczenia usług

32. Paysera ma prawo w jednostronnym porządku niezwłocznie przerwać świadczenie usługi według niniejszego Załącznika i niezwłocznie zawiesić współpracę ze Sprzedawcą powiadamiając go o tym, jeżeli wykryje, że:

32.1. Sprzedawca podał Paysera nieprawidłowe informacje;

32.2. Sprzedawca nie powiadomił Paysera o zmianie statusu prawnego Sprzedawcy lub innej ważnej informacji określonej w niniejszym Załączniku;

32.3. Sprzedawca nie odpowiada wymaganiom i rekomendacjom MOKP lub narusza dowolne postanowienie niniejszego Załącznika;

32.4. Sprzedawca jest niewypłacalny;

32.5. Rachunek Paysera Sprzedawcy był aresztowany;

32.6. Sprzedawca angażuje się w działalność, która może zaszkodzić reputacji Paysera, Banka-Partnera lub MOKP;

32.7. Sprzedawca wykonuje Transakcje, które są uważane za oszukańcze i (lub) fałszywe (Fraud), albo też prowadzi nielegalną działalność;

32.8. Sprzedawca, naruszając ustalony porządek, korzysta z usługi pobierania płatności kartami płatniczymi na adresach stron internetowych (URL), które nie były wskazane w składanym przez Sprzedawcę Projekcie lub jego zmianach i nie były potwierdzone przez Paysera;

32.9. gdy tego będą wymagać MOKP lub Bank-Partner;

32.10. w innych ważnych wypadkach.

33. Ostrzeżenie o przerwaniu świadczenia usługi nie zwalnia Sprzedawcę od pokrycia wszelkich strat, a także nie zwalnia innych Sprzedawców od całkowitego wykonania obowiązków w stosunku do Paysera.

34. Paysera ma prawo bez uprzedniego powiadomienia rozwiązać świadczenie usług według danego Załącznika, jeżeli Partner–Bank odmawia w świadczeniu lub nie ma prawa świadczyć danej usługi lub korzystać z odpowiednich znaków towarowych karty, a także jeżeli Paysera traci prawo na świadczenie odpowiednich usług.

Postanowienia o usłudze płatności cyklicznych

35. Aby korzystać z usługi Płatności cyklicznych, Sprzedawca powinien złożyć Paysera odpowiedni Projekt lub zmianę Projektu. Podczas korzystania z usługi Płatności cyklicznych dla Sprzedawcy obowiązują wszystkie warunki powyższe wraz z postanowieniami niniejszego rozdziału.

36. Jeśli Sprzedawca akceptuje płatności cykliczne, Sprzedawca powinien wyjaśnić Posiadaczowi karty, jakie działania on musi podjąć, aby anulować dostawę / świadczenie towarów i (lub) usług oraz pobieranie dotyczących tego opłat, gdy Posiadacz karty anuluje zamówienie na towary i (lub) usługi; oraz zaprzestać przekazywania danych Transakcji dla MOKP, gdy MOKP lub organ wydający Posiadacza karty zażąda zawieszenia usługi na wniosek Posiadacza karty.

37. Aby korzystać z usługi Płatności cyklicznych, Sprzedawca powinien zawarć umowę o płatnościach cyklicznych (zwaną dalej „UPC”) z Kupującym, gdzie Sprzedawca powinien:

37.1. uzyskać wyraźną zgodę Kupującego w punkcie opłaty lub sprzedaży do cyklicznego pobierania opłaty za regularnie powtarzające się usługi, a także uzgodnić okres czasu, na który zgoda jest udzielana;

37.2. uzyskując zgodę, Sprzedawca powinien dostarczyć Kupującemu następujących informacji:

37.2.1. datę płatności i informacje o tym, czy ona jest stała lub zmienna;

37.2.2. uzgodniony sposób przyszłej komunikacji Sprzedawcy z Kupującym.

37.3. zachować dowód takiej zgody Kupującego w formacie udzielenia zgody (takim, jak e-mail, inny zapis elektroniczny lub papierowy albo wyraźny opis procesu jeżeli zgoda została udzielona bezpośrednio w procesie i nie ma możliwości kontynuowania procesu bez zgody) na czas trwania takiej powtarzającej się transakcji, i złożyć taki dowód dla Paysera (lub emitenta karty Kupującego) na żądanie.

38. Wszystkie Płatności cykliczne potrzebują autoryzacji. Nieuzyskanie autoryzacji do wykonania Płatności cyklicznej lub złożenie Płatności cyklicznej, która wcześniej już została odrzucona, może spowodować podjęcie działań przez MOKP z powodu nie przestrzegania się umowy.

39. Sprzedawca powinien zapewnić, że nie wykona następujących działań:

39.1. nie pobierze dowolnych innych prowizji lub płatności, które nie są podane w UPC;

39.2. nie złoży Płatności cyklicznej, jeżeli otrzyma odpowiedź o cofnięciu autoryzacji na wykonanie przyszłych Transakcji;

39.3. nie złoży niepoprawnych lub błędnych danych autoryzacyjnych w próbie uniknięcia ograniczeń nałożonych na kartę;

39.4. nie zachowa danych Karty po autoryzacji.

40. Sprzedawca powinien:

40.1. zapewnić, że wystawianie rachunków zostanie natychmiast zatrzymane jeżeli klient spełni warunki anulowania – dostarczyć klientowi potwierdzenie anulowania wraz z informacjami o tym, kiedy ma być wykonana ostatnia płatność, a także kiedy płatność zostanie przetworzona;

40.2. zapewnić, że klient zostanie powiadomiony gdy towar nie może być dostarczony lub usługi nie mogą być zaświadczone w uzgodnionym terminie;

40.3. wyszkolić personel sprzedaży i obsługi klientów Sprzedawcy w zakresie formowania i składnia transakcji cyklicznych.

41. Sprzedawca powinien używać z uzgodnionego sposobu komunikacji i powiadamiać Kupującego przed wykonaniem lub niezwłocznie po wykonaniu Płatności cyklicznej, jeżeli ma zastosowanie którykolwiek z poniższych warunków:

41.1. przeszło ponad sześć miesięcy od ostatniej Płatności cyklicznej;

41.2. została zmieniona UPC, w tym dowolna zmiana kwoty lub daty wykonania Płatności cyklicznej.

42. Sprzedawca obowiązuje się:

42.1. zapewnić możliwość anulowania Płatności cyklicznych online;

42.2. sprawdzać dane o wnioskach klientów o anulowanie lub nieprzedłużenie Płatności cyklicznych;

42.3. jeżeli wniosek o anulowanie Płatności cyklicznej jest otrzymany zbyt późno, aby zapobiec jej wykonaniu, wykonać płatność z rachunku klienta jak najszybciej i powiadomić go o tym.

42.4. Jeśli Kupujący wzbudzi spór z powodu Płatności cyklicznej i (lub) emitent karty Kupującego inicjuje obciążenie zwrotne (chargeback), tego nie będzie możliwości zakwestionować według Regulaminu i zasad. W takim wypadku Sprzedawca powinien kontynuować rozstrzygnięcie sprawy bezpośrednio z Kupującym.

Postanowienia końcowe

43. Załącznik wejdzie w życie od chwili potwierdzenia przez Sprzedającego jego zgody z warunkami Załącznika drogą elektroniczną, tj. podpisem elektronicznym, oraz po złożeniu niezbędnych dokumentów dla Paysera.

44. Niniejszym Załącznikiem Klient potwierdza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do zamówienia tej usługi w imieniu osoby prawnej.