Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 26.08.2020

Pobieranie opłat przez operatorów

Pojęcia

Umowa ogólna – umowa ogólna o świadczenie usług płatniczych, warunki której są stosowane wobec Sprzedawcy.

Operator – jednostka gospodarcza świadcząca usługi komunikacji elektronicznej i mająca odpowiednią licencję na wykonanie danej działalności według ustawodawstwa obowiązującego w państwie Operatora. Lista Operatorów, którymi Paysera posługuje się do świadczenia usług, jest podana na stronie internetowej

Sprzedawca – Klient Systemu Paysera, który sprzedając towary i usługi korzysta z jednej lub kilku wskazanych w Systemie i świadczonych przez Paysera usług pobierania płatności dla Sprzedawcy.
(*Objaśnienie: Gdy postanowienia Umowy ogólnej o świadczenie usług płatniczych są stosowane wobec wszystkich Klientów – i Sprzedawców, i innych Klientów, używane jest pojęcie „Klient”, a gdy postanowienia Umowy ogólnej o świadczenie usług płatniczych są stosowane tylko wobec Sprzedawców, używane jest pojęcie „Sprzedawca”).

Nabywca – końcowy odbiorca i (lub) płatnik za usługi świadczone i towary sprzedawane przez Sprzedawcę, korzystającego z Systemu w celu pobierania opłat.

Projekt – składany przez Sprzedawcę w Systemie dokładny opis jego towarów i (lub) usług w celu pobierania opłat od Nabywców za sprzedawane przez Sprzedawcę towary/ świadczone przez Sprzedawcę usługi w sposób określony w Systemie.

Słowo kluczowe – unikalna kombinacja liter i liczb wysyłana przez Nabywcę na Numer skrócony celem otrzymania od Sprzedawcy konkretnej usługi lub towaru.

Taryfa – konkretna cena jednej wiadomości SMS albo połączenia telefonicznego lub koszt połączenia do witryny internetowej WAP.

Numer Skrócony – należący do Operatora numer telefonu używany przez Nabywców do zapłaty za towary i usługi Sprzedawcy.

Postanowienia ogólne

1. Usługa pobierania płatności przez Operatorów jest przeznaczona dla Sprzedawców i stwarza Sprzedawcom możliwość pobierania płatności od Nabywców za pomocą usług świadczonych przez Operatorów – wiadomości SMS i płatności WAP.

2. W stosunku do Sprzedawcy, korzystającego z niniejszej usługi, mają zastosowanie wszystkie warunki Umowy ogólnej, a także warunki określone dodatkowo w niniejszym Załączniku. Pojęcia w niniejszym Załączniku są stosowane w znaczeniu określonym w Umowie ogólnej.

3. Istotą usługi pobierania płatności przez Operatorów jest to, że Nabywca za towary lub usługi Sprzedawcy płaci Operatorowi, ale środki należne Sprzedawcy wypłaca Paysera.

4. Aby korzystać z danej usługi Sprzedawca powinien przedstawić Paysera swój Projekt oraz inne wymagane przez Paysera dokumenty.

5. Paysera ma prawo odmówić potwierdzenia Projektu oraz świadczenia usługi na rzecz Sprzedawcy, bez podania wyjaśnień.

6. Usługa zaczyna być świadczona po tym, jak Paysera zaakceptuje Projekt Sprzedawcy i Sprzedawca wykona integrację zgodnie z podanymi przez Paysera instrukcjami integracji.

7. Jeżeli Sprzedawca jest osobą prawną, zgadzając się z warunkami niniejszego Załącznika Sprzedawca potwierdza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, aby zamówić daną usługę w imieniu osoby prawnej.

Cena i procedura rozliczenia

8. Ceny usługi pobierania płatności przez Operatorów i terminy wypłaty według państw są podane tutaj. Sprzedawca potwierdza, że dokładnie zapoznał się ze stosowanymi w jego przypadku cenami pobierania płatności i przelewów płatniczych oraz terminami, jak również z cenami wszystkich innych świadczonych na jego rzecz usług Paysera. 

9. Rozliczenie między Paysera a Sprzedawcą jest zatwierdzane na podstawie informacji o wyświadczonych usługach, złożonej przez Operatorów. Zatwierdzenie jest przeprowadzane jednostronnie przez Paysera. Jeżeli w sprawozdaniu miesięcznym będą podane inne dane, niż były podawane przez Operatorów w ciągu całego miesiąca, ostateczna suma będzie przeliczona według sprawozdania Operatorów. Paysera zwraca uwagę, że takie rozbieżności w danych (zwłaszcza w przypadku kwot zapłaconych Operatorom przez Nabywców) mogą pojawić się nie z winy Paysera, lecz w wyniku pewnych problemów technicznych lub niewypłacalności abonentów Operatorów (posłużono się skradzioną kartą SIM, abonament Operatora nie rozliczył się z Operatorem, itp.) oraz z innych przyczyn. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za takie rozbieżności, ale zobowiązuje się, w miarę możliwości, wykryć prawdziwy powód niezgodności.

10. Paysera wypłaca Sprzedawcy należne środki, jeżeli Paysera otrzymuje odpowiednią wypłatę od Operatorów i (lub) pośredników, którzy mają obowiązek przelać Paysera środki otrzymane od Operatorów. Należne Sprzedawcy środki są wypłacane w kwocie proporcjonalnej do opłat uzyskanych przez Paysera od Operatorów i (lub) pośredników.

11. Jeżeli złożone przez Operatora sprawozdanie będzie się różniło od wygenerowanego przez System sprawozdania za okres poprzedni, za prawidłową będzie uznawana informacja podana przez Operatora. Jeżeli Paysera dokonała płatności na rzecz Sprzedawcy przed podaniem wspomnianej informacji przez Operatora, a po sprawdzeniu informacji przez Operatora okazuje się, że część wypłaconych środków musi być zwrócona, Paysera ma prawo odliczyć i odpisać te środki z Konta Paysera Sprzedawcy. Jeżeli na Koncie Paysera Sprzedawcy brakuje wystarczających środków na pokrycie pozostałej części należności, Sprzedawca powinien zwrócić kwotę należną Paysera w ciągu siedmiu dni kalendarzowych.

12. Paysera rozlicza się ze Sprzedawcą na podstawie wygenerowanych rachunków w terminie, który jest ustalony dla każdego państwa, z którego zostały otrzymane płatności (terminy są opisane przy każdym państwie i widoczne przy Słowach kluczowych i oprocentowaniach tutaj). 

13. Kwoty należne Sprzedawcy Paysera zalicza na Rachunek Paysera Sprzedawcy założony na podstawie warunków Umowy ogólnej. 

14. Strony umawiają się, że po zaistnieniu wybranych warunków wypłaty środków Paysera na Koncie Sprzedawcy, Paysera w Systemie automatycznie wygeneruje fakturę VAT Sprzedawcy na kwotę do wypłaty i zamieści ją na Koncie Sprzedawcy. Sprzedawca, po zalogowaniu się do Konta, wpisze serię i numer faktury VAT. Sprzedawca zobowiązuje się wydrukować takie faktury VAT i je zaksięgować. 

15. Jeżeli Sprzedawca w ciągu 15 (piętnastu) dni od powiadomienia Sprzedawcy w Systemie, a także drogą poczty elektronicznej o wygenerowanej fakturze VAT Sprzedawcy nie wpisze serii i numeru faktury VAT, System będzie korzystał z serii i numeru wygenerowanych przez System. 

16. W przypadku, gdy Operator sam nie płaci podatku VAT, Paysera automatycznie wygeneruje Sprzedawcy fakturę VAT, w której będzie wskazany podatek VAT. W przypadku, gdy zostanie wygenerowana faktura VAT ze wskazanym podatkiem VAT, który płaci Paysera, Sprzedawca jest zobowiązany do należytego zadeklarowania i zapłacenia podatku VAT.

Obowiązki Sprzedawcy

17. Sprzedawca wybiera na Koncie przedstawiony przez System Numer skrócony, na który dzwoniąc lub wysyłając wiadomość SMS Nabywcy mogą zapłacić Sprzedawcy za usługi lub towary, lub też adres witryny, na którą logując się Nabywcy mogą zapłacić za towar lub usługę Sprzedawcy i ją otrzymać. 

18. Sprzedawca zobowiązuje się do wskazania dokładnych i prawidłowych Numerów skróconych, dostarczonych Sprzedawcy przez Paysera. 

19. Sprzedawca zobowiązuje do właściwej współpracy z Nabywcami i udzielenia im informacji oraz konsultacji na temat towarów i usług Sprzedawcy, które Nabywcy zamówili za pośrednictwem wiadomości SMS lub innych sposobów opłaty. 

20. Sprzedawca zapewnia, że nie będzie tworzył takich Słów kluczowych, które będą identyczne lub podobne do Słów kluczowych używanych przez inne popularne portale pod tymi samymi Numerami skróconymi. Ilość błędnie otrzymanych wiadomości SMS z konkretnym Słowem kluczowym nie powinna przekraczać 20% wszystkich wiadomości SMS. W przeciwnym razie uważa się, że Słowo kluczowe jest zbyt podobne i Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej jego zmiany. Jeżeli Sprzedawca nie zmieni takiego Słowa kluczowego w ciągu 14 (czternastu) dni od powiadomienia Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o konieczności zmiany Słowa kluczowego, Paysera zawiesi świadczenie usługi na rzecz Sprzedawcy do chwili, gdy Sprzedawca nie zmieni Słowa kluczowego. 

21. Niektóre Słowa kluczowe będą aktywowane tylko po dokonaniu procedury zatwierdzenia Sprzedawcy lub Słowa kluczowego, albo po upływie pewnego czasu. O konieczności dokonania procedury zatwierdzenia lub o czasie koniecznym dla aktywacji Słowa kluczowego Sprzedawcę powiadomi System. 

22. Tworzenie niektórych Słów Kluczowych może podlegać dodatkowej opłacie. O dodatkowej opłacie i cenach Sprzedawcę powiadomi System. 

23. Sprzedawca zobowiązuje się do złożenia Paysera Projektu i opisu usług według każdego Słowa kluczowego w Języku zrozumiałym i w języku państwowym tego państwa, w którym ono będzie używane. Taki opis powinien zostać złożony w opisie Projektu zanim zostanie stworzone Słowo kluczowe. Jeżeli Sprzedawca nie przedstawi opisu usługi, Słowo kluczowe nie zostanie stworzone czy aktywowane lub w szybkim czasie zostanie usunięte. 

24. Sprzedawca zapewnia, że będzie przechowywał informację o świadczeniu swoich usług i sprzedaży towarów i nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego, na zapytanie Paysera, za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle całą posiadaną informację o tym, gdzie i jaką usługę lub towar otrzymał Nabywca w ramach konkretnej dostarczonej przez Paysera i otrzymanej przez Sprzedawcę wiadomości SMS, połączenia telefonicznego lub połączenia do strony WAP, do którego doszło nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy do dnia otrzymania zapytania. 

25. W celach bezpieczeństwa, dla jednego numeru telefonicznego Nabywcy ma zastosowanie odpowiedni limit miesięczny, po przekroczeniu którego usługa Nabywcy nie zostanie wyświadczona i Sprzedawca nie otrzyma dochodu. O osiągnięciu przez Sprzedawcę niebezpiecznej granicy i o samym limicie System automatycznie powiadomi Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub inną drogą, wskazaną na Koncie Sprzedawcy.

Zwroty

26. Jeżeli Paysera otrzyma zgłoszenie od Operatora o oszustwie Nabywców, takie wiadomości SMS, połączenia telefoniczne lub połączenia do stron WAP, o których poinformowano, zostaną anulowane. Sprzedawca zostanie o tym poinformowany, a dochody, jeżeli takowe zostały wypłacone Sprzedawcy, zostaną odliczone z Konta Paysera niezwłocznie po tym, jak Paysera otrzyma informacje o anulowaniu, albo zostaną odliczone od nowo otrzymanych dochodów, a jeśli nie będą one wystarczające, Sprzedawca będzie zobowiązany do ich zwrotu w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych. 

27. Jeżeli Sprzedawca otrzyma wiadomość SMS przez pomyłkę spowodowaną przez Nabywcę (w wyniku nieprawidłowego wprowadzenia Słowa Kluczowego) i Sprzedawca z powodu niewłaściwego formatu wiadomości SMS nie będzie mógł dostarczyć usługi Nabywcy, taka wiadomość SMS zostanie anulowana i za wysłaną wiadomość SMS Paysera dostarczy usługę Nabywcy lub, w miarę możliwości, zrekompensuje cenę wiadomości SMS.

Techniczna integracja usług

28. Sprzedawca korzystający z usługi Pobierania płatności przez Operatorów zobowiązuje się do powiązania swojego systemu z systemem Paysera zgodnie z instrukcjami Paysera podanymi tutaj (Jeżeli działanie usługi jest powiązane z usługami świadczonymi automatycznie w jakimkolwiek systemie, na przykład, w przypadku stacji radiowych, z otrzymywanymi prośbami lub życzeniami, powiązanie nie jest obowiązkowe). 

29. Sprzedawca rozumie i zgadza się, że nieprawidłowa integracja może spowodować dodatkowe obciążenia Systemu, które są niepożądane i nieakceptowalne, dlatego powinien zapewnić, by powiązanie było dokonane ściśle według instrukcji. 

30. Paysera może swobodnie zmieniać rozwiązanie techniczne integracji usług w dowolnym czasie. O wszelkich tego typu zmianach, wymagających poprawek w oprogramowaniu Sprzedawcy, należy powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 90 (dziewięćdziesięciu) dni. Sprzedawca rozumie, że jeżeli Paysera zmieni Instrukcje integracji i powiadomi o tym Sprzedawcę, Sprzedawca powinien aktualizować powiązanie systemów na swojej stronie co najmniej 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia powiadomienia. Niezbędne zmiany na stronie Sprzedawcy Sprzedawca wykonuje na własny koszt.

Potwierdzenia i zgody stron

31. Rejestracja Sprzedawcy w Systemie oznacza zgodę i gwarancję Sprzedawcy, że świadcząc usługi Nabywcom, a także sprzedając towary Sprzedawca będzie działał w dobrej wierze tak, by to było zgodne z interesami Paysera, Sprzedawcy i Nabywców. Sprzedawca także zobowiązuje się do właściwego, terminowego świadczenia odpowiedniej jakości usług i sprzedaży towarów Nabywcom.

32. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie działania Sprzedawcy związane z realizacją Umowy, jak również sprzedawane przez niego towary i (lub) świadczone usługi będą zgodne z ustawami Republiki Litewskiej i państwa, w którym są sprzedawane towary lub w którym są świadczone usługi. Całkowitą odpowiedzialność za konsekwencje, wynikające z powodu nieprzestrzegania wymienionych obowiązków, ponosi Sprzedawcę.

33. Świadcząc usługę określoną w niniejszym Załączniku Paysera nie odpowiada za towary sprzedawane przez Sprzedawcę i (lub) świadczone przez niego usługi, jak również za konsekwencje wynikające z powodu sprzedawania takich towarów i (lub) świadczenia takich usług. Paysera także nie gwarantuje, że druga strona transakcji zawieranej przez Sprzedawcę (Nabywca) dokona transakcji (o ile dla dokonania transakcji niezbędne są inne działania poza opłatą za towar lub usługę). Paysera także nie gwarantuje tożsamości Sprzedawcy.

34. Strony (Sprzedawca i Paysera) zobowiązują się zapewnić właściwe stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, mających na celu ochronę danych osobowych Nabywców od przypadkowego lub nielegalnego usunięcia, zmiany, ujawnienia lub innego nielegalnego przetwarzania, jak to określa Ustawa o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej.

35. Świadcząc usługi dokonywania opłat Dane Osobowe Nabywców jako płatników Paysera, przetwarza zgodnie z wymaganiami Ustawy o Ochronie prawnej danych osobowych Republiki Litewskiej oraz Rozporządzenia ogólnego Unii Europejskiej o ochronie danych. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje „Polityka prywatności“.

36. Dane osobowe Nabywców, które nie mieszczą się w kategorii danych osobowych określonej w punkcie 35 Umowy, są przetwarzane kierując się Umową Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawartą między Sprzedawcą a Paysera.

37. W okresie trwania Umowy Sprzedawcy, korzystającemu z usług Paysera w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych lub zawodowych, zaleca się zamieszczenie na swojej stronie internetowej „Etykietę bezpieczeństwa” wraz z odnośnikiem do Systemu zgodnie z niniejszą instrukcją .

38. W okresie trwania Umowy Paysera daje Sprzedawcy, korzystającemu z Systemu w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych lub zawodowych, możność nieodpłatnego reklamowania w Systemie opisu Sprzedawcy oraz świadczonych przez niego usług i sprzedawanych towarów. Taki opis Paysera ma prawo usunąć z Systemu bez odrębnego uprzedzenia lub go nie reklamować bez wskazania przyczyn takiego usunięcia lub niereklamowania.

39. Sprzedawca zgadza się, aby w okresie trwania Umowy logotyp Sprzedawcy, a także opis świadczonych przez niego usług i (lub) sprzedawanych towarów był zamieszczony w Systemie. Taki opis Paysera ma prawo usunąć z Systemu bez odrębnego uprzedzenia nie wskazując przyczyn takiego usunięcia.

40. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych powiadomić Paysera o wszelkich swoich zmianach, w tym zmianach w informacji związanej ze statusem pranym, rodzajem działalności Sprzedawcy (reprezentowanej przez niego osoby prawnej), osobami upoważnionymi do składania podpisu i inną informacją, która może znacząco wpłynąć na wykonanie zapisów Umowy ogólnej oraz niniejszego Załącznika. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z powodu niewłaściwego wykonania tego obowiązku i niezgłoszenia w terminie wymienionych informacji.

Działania zabronione

41. Działania zabronione są wymienione w 9 rozdziale Ogólnej umowy.

42. Pobierając płatności za pośrednictwem wiadomości SMS Sprzedawcy zabrania się również:

42.1. podawania nieprawidłowej lub niepełnej ceny wiadomości SMS;

42.2. reklamowania się korzystając ze spamu (np. wysyłania dużej ilości listów elektronicznych, wiadomości za pomocą Skype, ICQ i innych środków komunikacji internetowej).

43. Sprzedawca ma obowiązek upewnienia się, że świadczone przez niego usługi lub sprzedawane towary są zgodne z aktami prawnymi konkretnego państwa, w którym usługi są świadczone i (lub) towary są sprzedawane, a także ich nie naruszają.

44. Gdyby okazało się, że Sprzedawca nie przestrzegał lub naruszył określone w niniejszym Załączniku ograniczenia na wykonywanie działań zabronionych, lub jego działalność nie była zgodna lub naruszyła ustawodawstwo konkretnego kraju i z tego powodu Paysera poniosła straty (np. zostały nałożone kary, wniesiono o składanie wyjaśnień, została zerwana umowa z Operatorem), Paysera ma prawo w sposób nieprocesowy odliczyć z Konta Paysera Sprzedawcy wszelkie wydatki i straty spowodowane przez takie naruszenie przez Sprzedawcę. Jeżeli na Koncie Paysera Sprzedawcy jest niewystarczająca ilość środków aby pokryć dane wydatki, Sprzedawca powinien niezwłocznie przelać Paysera kwotę poniesionych strat na konto wskazane przez Paysera.

Powiadamianie o usterkach

45. Paysera zawczasu, w trybie określonym w Umowie ogólnej, powiadomi Sprzedawcę o znanych i potencjalnych usterkach technicznych Systemu oraz systemów lub wyposażenia osób trzecich, którymi Paysera posługuje się w celu świadczenia usług, mających wpływ na świadczenie usług Paysera. Po otrzymaniu takiej wiadomości Sprzedawca również zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Nabywców i Paysera o usterkach technicznych, zaplanowanych pracach profilaktycznych i remontowych, mających wpływ na świadczenie przez Sprzedawcę usług lub sprzedawanie towarów Nabywcom.

Odpowiedzialność Stron

46. Odpowiedzialność Stron jest określana na podstawie warunków Umowy ogólnej.

47. W celu ochrony Sprzedawców, Klientów i Nabywców przed oszustwami internetowymi, Paysera zawsze stara się obiektywnie i operatywnie ocenić bieżącą sytuację Sprzedawcy i Nabywcy oraz podjąć odpowiednie środki ochrony. W przypadku sytuacji konfliktowej i mając w zamiarze zapobiegnięcie potencjalnej działalności przestępczej, Paysera zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług i (lub) wypłaty pieniędzy. Z tego prawa nigdy się nie korzysta w przypadku otrzymania skargi na Sprzedawcę, który już przez dłuższy czas pomyślnie prowadzi działalność i korzysta z usług Paysera, ponieważ tacy Sprzedawcy zazwyczaj wszelkie nieporozumienia sami wyjaśniają bezpośrednio z Nabywcą. Aby upewnić się w prawdziwości sytuacji przedstawionej przez Sprzedawcę i Nabywcy, Paysera zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dodatkowych dowodów ich tożsamości i dowodów prowadzonej przez nich działalności. Jeśli nie uda się rozwiązać sytuacji drogą dialogu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o potencjalne oszustwo, wszelkie informacje dotyczące sporu i umowy zostaną przekazane organom ścigania, a świadczenie usług i wypłata zgromadzonych pieniędzy zostaną zawieszone.

Historia zmian dokumentu

Wersja Umowy o pobieranie opłat przez operatorów, obowiązująca do 27.10.2020