Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 10.12.2020

Warunki świadczenia usługi inicjowania płatności oraz usługi informacji o rachunku

Otwarty interfejs komunikacyjny – publicznie dostępny interfejs techniczny do komunikacji pomiędzy zarządzającymi rachunkiem dostawcami usług płatniczych, dostawcami usługi inicjowania płatności, dostawcami usługi informacji o rachunku, dostawcami innych usług płatniczych, płatnikami oraz odbiorcami.

Dostawca usługi inicjowania płatności, Dostawca usługi informacji o rachunku Paysera – „Paysera LT“, UAB, NIP 300060819, siedziba: Pilaitės pr. 16, Wilno, LT-04352, e-mail: [email protected], tel. +370 52071558. Licencja instytucji pieniądza elektronicznego nr 1, wydana 27-09-2012; licencję wydał i działalność nadzoruje Bank Litwy; kod identyfikacyjny: 188607684, adres: ul. Žirmūnų 151, Wilno, e-mail: [email protected], tel. (8 5) 268 0501; dane o „Paysera LT“, UAB są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej.

Płatnik – osoba fizyczna lub prawna, która posiada konto (konta) płatnicze w innej (innych) instytucji (instytucjach) dostawcy usług płatniczych i zezwala na dokonanie lub zleca dokonanie płatności z tego (tych) konta (kont) płatniczego (płatniczych) z użyciem świadczonych przez Paysera usług opisanych w niniejszych Warunkach.

Usługa inicjowania płatności, UIP – usługa płatnicza, gdy na wniosek Płatnika zlecenie płatnicze jest inicjowane z konta płatniczego założonego w instytucji innego dostawcy usług płatniczych za pośrednictwem dostawcy świadczącego Usługę inicjowania płatności.

Dostawca usług płatniczych, DUP – w niniejszych Warunkach oznacza Dostawcę usług płatniczych, który obsługuje rachunek Płatnika, z którego Płatnik ma zamiar złożyć zlecenie płatnicze (np. banki, inne instytucje kredytowe, itp.).

Usługa informacji o rachunku, UIR – usługa płatnicza, gdy za pośrednictwem Internetu udostępniane są skonsolidowane informacje o jednym lub kilku rachunkach płatniczych Płatnika w instytucji innego dostawcy usług płatniczych.

Warunki – niniejsze Warunki Świadczenia Usługi Inicjowania Płatności oraz Usługi Informacji o Rachunku.

Podstawowe właściwości UIP oraz UIR

1. Niniejsze Warunki stanowią o działaniu świadczenia UIP oraz UIR w systemie Paysera, określają podstawowe właściwości UIP oraz UIR, regulują administrowanie danych osobowych Płatnika w trakcie świadczenia UIP oraz UIR.

2. Świadczona przez Paysera UIR daje Płatnikowi, zamierzającemu skorzystać z UIP, za pośrednictwem obsługiwanego przez Paysera Otwartego Interfejsu Komunikacyjnego możliwość zalogowania się do systemu swojej bankowości elektronicznej i uzyskania informacji o swoich rachunkach, znajdujących się w instytucji innego DUP, saldach tych rachunków i / lub wybrania rachunku, z którego Płatnik zamierza inicjować Zlecenie płatnicze.

3. Świadczona przez Paysera UIP oferuje Płatnikowi możliwość inicjowania i potwierdzenia (autoryzacji) wygenerowanego automatycznie przez Paysera zlecenia płatniczego dla swojej instytucji DUP.

4. Paysera nie obciąża Płatnika prowizją ani za świadczenie UIR, ani za świadczenie UIP. Jednak niniejsze Warunki informują Płatnika o tym, że płatność zostanie obciążona standardową prowizją jego instytucji DUP za przelewy płatności określonego typu, którą pobiera DUP Płatnika. Jeśli DUP płatnika powiadomi o cenie takiego przelewu płatności, Paysera również powiadomi o tym Płatnika zanim ten dokona autoryzacji zlecenia płatniczego.

Szczegółowy opis działania UIP oraz UIR

5. Przed rozpoczęciem świadczenia UIP i UIR Płatnik w sposób zrozumiały i jednoznaczny zostaje poinformowany o tym, że dane usługi będą świadczone przez Paysera zgodnie z Warunkami, jeśli na to zostanie otrzymana zgoda Płatnika. Po zapoznaniu się z wymienionymi informacjami i Warunkami, Płatnik udziela Paysera zgody na inicjowanie UIP i UIR poprzez wykonanie aktywnych działań, tzn. w zależności od technicznej integracji Sprzedawcy, albo klikając przycisk zgody w nowym oknie, albo w inny sposób wybierając inicjowanie UIP i UIR. Płatnik zatwierdza udzieloną zgodę też późniejszymi swoimi działaniami – wpisując dane logowania do bankowości elektronicznej DUP i zatwierdzając wygenerowane przez Paysera zlecenie płatnicze.

6. Po złożeniu zgody na świadczenie UIP i UIR, Płatnik za pośrednictwem obsługiwanego przez Paysera Otwartego Interfejsu Komunikacyjnego podając dane swojej bankowości elektronicznej loguje się do swojego DUP, gdzie automatycznie w imieniu Płatnika zostaje wygenerowane i zainicjowane zlecenie płatnicze. Wykonując tę funkcję, Paysera nie zbiera, nie gromadzi i nie przechowuje podanych przez Płatnika danych bankowości elektronicznej (indywidualnych danych uwierzytelniających). Informacje, które są wykorzystywane przez Płatnika w celu zalogowania do bankowości elektronicznej (numer identyfikacyjny klienta, hasło, kody generatora, kody kart haseł lub in.), są szyfrowane i wykorzystywane tylko w celu jednorazowej inicjacji zlecenia płatniczego i tylko podczas jednej sesji.

7. Płatnik, korzystając ze świadczonej przez Paysera UIP, we własnym imieniu i jednostronnie inicjuje przesłanie zlecenia płatniczego do wybranego DUP. Płatnik może odwołać zlecenie płatnicze do momentu, gdy następuje jego zatwierdzenie (autoryzacja). Odwołanie zlecenia płatniczego jest możliwe do chwili, w której Płatnik wyrazi zgodę na inicjację UIP. Swoją chęć odwołania zlecenia płatniczego Płatnik wyraża aktywnymi działaniami poprzez przerwanie sesji i niezatwierdzenie (nieautoryzowanie) zlecenia płatniczego.

8. Podczas korzystania ze świadczonej przez Paysera UIR, w trakcie korzystania z UIP Płatnikowi zostaje przedstawiona informacja o rachunku (-ach) posiadanym (-ych) w konkretnej instytucji DUP. Jeżeli Płatnik w konkretnej instytucji DUP posiada więcej niż jeden rachunek płatniczy, Płatnikowi zostaje przedstawiona możliwość wyboru, z którego rachunku wykonać zlecenie płatnicze.

9. Podczas korzystania ze świadczonej przez Paysera UIP, po zalogowaniu się przez Płatnika za pośrednictwem obsługiwanego przez Paysera Otwartego Interfejsu Komunikacyjnego do swojego DUP, Paysera automatycznie generuje zlecenie płatnicze na podstawie udostępnionych dla Paysera danych Płatnika, wskazując również:

9.1. jako odbiorca wskazywana jest Paysera, a informację o końcowym odbiorcy środków podaje się w polu tytułu płatności;

9.2. jeśli końcowym odbiorcą środków jest klient Paysera, tytuł płatności zostaje wygenerowany automatycznie na podstawie danych podanych przez końcowego odbiorcy środków, aby końcowy odbiorca mógł z łatwością zidentyfikować płatność dokonaną przez Płatnika, tzn. za jaki towar lub usługi, czy też w jakim celu została ona dokonana;

9.3. kwotę płatności, która w trakcie świadczenia UIP zostaje wygenerowana automatycznie i którą w chwili inicjowania zlecenia płatniczego zatwierdza Płatnik;

9.4. po wygenerowaniu zlecenia płatniczego nie ma możliwości zmiany kwoty, odbiorcy środków czy innych danych transakcji.

10. Płatnik zatwierdza (autoryzuje) wygenerowane automatycznie przez Paysera zlecenie płatnicze.

11. Po pomyślnym zaświadczeniu usługi inicjacji zlecenia płatniczego, Paysera na trwałym nośniku dostarcza Płatnikowi i końcowemu odbiorcy środków potwierdzenie właściwej inicjacji zlecenia płatniczego i pomyślnego dokonania zlecenia płatniczego, które jest zarazem potwierdzeniem, że zlecenie płatnicze zostało odpowiednio zainicjowane w instytucji DUP Płatnika. Razem z powyższą informacją Paysera udostępnia inne dane pozyskane w trakcie operacji, które umożliwiają płatnikowi i końcowemu odbiorcy środków identyfikację operacji płatniczej, kwotę oraz dane potrzebne odbiorcy środków dla identyfikacji Płatnika.

12. Paysera powiadamia końcowego odbiorcę środków o pomyślnym wykonaniu płatności.

13. Paysera, świadcząc UIP, przedstawia Płatnikowi i końcowemu odbiorcy środków dane, które umożliwiają identyfikację operacji płatniczej i Płatnika.

14. Paysera, świadcząc UIP i (lub) UIR, w żadnej chwili nie przechowuje środków Płatnika.

Odpowiedzialność

15. Paysera bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego Płatnika dla wybranego przez Płatnika DUP oraz bezpieczeństwo i poufność danych dostępu do bankowości elektronicznej.

16. Jeśli Paysera na podstawie zainicjowanego przez Płatnika zlecenia płatniczego wyświadczyła UIP i na podstawie tych informacji wskazane przez Płatnika środki zostały zaksięgowane na rzecz odbiorcy środków, jednak z jakichkolwiek powodów środki nie zostały ściągnięte i przelane z rachunku Płatnika lub zostały zwrócone Płatnikowi, Paysera uznaje takie środki za zadłużenie Płatnika wobec końcowego odbiorcy środków.

17. Jeśli Płatnik dowiaduje się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo inicjowanej i przeprowadzonej operacji płatniczej podczas korzystania z usług Paysera, Płatnik powinien w tej sprawie skontaktować się z administratorem swojego rachunku płatniczego zgodnie z procedurami określonymi w umowach z administratorem rachunku płatniczego.

Ochrona danych

18. Paysera, zapewniając bezpieczeństwo przelewów płatniczych i poufność danych Płatników, nie przechowuje w systemach technologii informatycznych i wykorzystywanych serwerach żadnych danych Płatnika związanych z indywidualnymi danymi uwierzytelniającymi (np. unikatowych identyfikatorów, haseł lub kodów potwierdzenia (autoryzacji) zleceń płatniczych). Wszystkie te dane są udostępniane przez samą osobę, której te dane dotyczą, oraz (lub) DUP.

19. Wszystkie indywidualne dane dostępu do bankowości elektronicznej Płatnika (indywidualne dane uwierzytelniające) są wykorzystywane wyłącznie w trakcie pojedynczej sesji, podlegają szyfrowaniu przez cały czas trwania sesji i nie mogą być widoczne, odtworzone i wykorzystane w systemie Paysera. Płatnik, każdorazowo wnioskując o inicjowanie zlecenia płatniczego i (lub) udostępnienie informacji o rachunku, musi od nowa poświadczyć swoją tożsamość u prowadzącego jego rachunek DUP.

20. Wszelkie dane udostępnione przez Płatnika podczas wykonywania płatności w systemie Paysera są przekazywane do instytucji DUP bezpiecznym kanałem, chronionym certyfikatem SSL. Dlatego, dane dostępu do bankowości elektronicznej Płatnika oraz hasła potwierdzenia (autoryzacji) zleceń płatniczych i (lub) zapytań o udostępnienie informacji o rachunku pozostają bezpieczne i nie mogą być przejęte przez osoby trzecie.

21. W celu świadczenia UIP oraz UIR w Systemie Paysera mogą znajdować się następujące dane (w tym dane osobowe): imię i nazwisko (lub nazwa) płatnika; PESEL; data płatności; kwota płatności; tytuł płatności; adres poczty elektronicznej; Adres IP; Wykaz i saldo rachunków Płatnika; numer rachunku Płatnika.

22. Paysera przetwarza dane osobowe Płatnika na podstawie aktów prawnych regulujących usługi płatnicze i konieczności wykonania umowy o świadczenie UIP i UIR, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

23. Paysera przetwarza dane Płatnika (w tym dane osobowe) zgodnie z następującymi zasadami:

23.1. zapewnia, że informacje o Płatniku, pozyskane w trakcie świadczenia UIR i UIP będą przetwarzane tylko w takiej objętości i zakresie, jakie są niezbędne do świadczenia usługi lub nakazane przez przepisy prawa;

23.2. nie przechowuje poufnych danych płatności Płatnika, czyli takich danych, które mogą być użyte do popełnienia oszustwa i które obejmują indywidualne dane uwierzytelniające;

23.3. zapewnia, że indywidualne dane uwierzytelniające Płatnika nie są dostępne dla innych osób, z wyjątkiem Płatnika i podmiotu wydającego indywidualne dane uwierzytelniające (właściwego DUP);

23.4. nie gromadzi i nie przetwarza danych w celach nie związanych ze świadczeniem UIP i (lub) UIR;

23.5. posiada dostęp tylko do informacji o wskazanych rachunkach płatniczych oraz powiązanych operacjach płatniczych;

23.6. nie modyfikuje danych osobowych Płatnika, wskazanych w zleceniu płatności;

23.7. wdraża odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, które są przeznaczone do ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zniekształceniem, ujawnieniem, a także przed każdym innym bezprawnym przetwarzaniem, jak to określono w aktach prawnych regulujących przetwarzanie danych osobowych;

23.8. wdraża środki zapobiegające możliwości wykorzystania UIP lub UIR przez osoby zamierzające do pozyskania środków drogą oszustwa lub przejęcia nad nimi kontroli.

24. Płatnik ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Paysera jego danych osobowych. Płatnik ma prawo do otrzymania informacji, czy Paysera przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak, to do zapoznania się z nimi i otrzymania informacji o źródłach i danych osobowych, jakie są zgromadzone, w jakim celu są one przetwarzane i komu są lub mogą być przekazywane; do otrzymania od Paysera kopii swoich danych osobowych zgodnie z procedurą przewidzianą przez obowiązujące akty prawne. Po otrzymaniu pisemnego wniosku Płatnika, Paysera przekaże żądane dane na piśmie lub wskaże powody odmowy uwzględnienia takiego wniosku w terminie określonym w aktach prawnych. Jeden raz w roku kalendarzowym dane mogą być udostępnione nieodpłatnie, lecz w innych przypadkach za udostępnienie danych może zostać ustanowiona opłata, która nie może przekraczać kosztów udostępnienia danych. Więcej o prawie i procedurze wglądu do danych osobowych.

25. Płatnik ma prawo złożyć wniosek, aby Paysera nieodpłatnie poprawiła nieprawidłowe, niedokładne dane osobowe lub uzupełniła niekompletne dane osobowe.

26. Płatnik ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (usunięcia danych), jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celu, w którym zostały otrzymane, lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z obowiązkami prawnymi. Prawo płatnika do żądania usunięcia jego przetwarzanych danych osobowych może być ograniczone lub niemożliwe, ze względu na prawny obowiązek Paysera jako dostawcy usług płatniczych do przechowywania danych identyfikujących klienta, transakcji płatniczych, zawartych umów i in. przez okres ustawowy.

27. Dane osobowe Płatnika zgromadzone w celu świadczenia UIP i (lub) UIR są przechowywane przez 3 lata od chwili ich otrzymania.

28. Wniosek o wgląd do danych, ich sprostowanie lub skasowanie Płatnik powinien kierować na adres e-mail: [email protected]. W treści wniosku należy podać dokładne imię i nazwisko. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Paysera: [email protected].

29. W trakcie świadczenia UIP i (lub) UIR w urządzeniu Płatnika na czas sesji web zostaje zaimplementowany wymagany plik cookie PHPSESSID, zapewniający odpowiednie działanie UIP i (lub) UIR. Płatnik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby plik cookie nie został zaakceptowany lub by został usunięty, jednak w takim przypadku UIP i / lub SIR nie będzie dostępna z przyczyn technicznych.

Postanowienia końcowe

30. Płatnika, korzystającego z usług Paysera, zachęcamy do zapoznania się z poradami i rekomendacjami bezpiecznego korzystania z systemu Paysera.

31. Do niniejszych Warunków zastosowanie mają przepisy prawa Republiki Litewskiej, w tym i przypadki, gdy spór pomiędzy Płatnikiem a Paysera należy do kompetencji sądu innego państwa niż Republika Litewska.

32. Płatnik ma prawo do składania reklamacji lub roszczeń odnośnie wyświadczonych usług drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Pisemne zażalenie Płatnika zostaje rozpatrzone nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od dnia wpłynięcia zażalenia. W wyjątkowych przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Paysera udzielenie odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych jest niemożliwe, Paysera udziela wstępnej odpowiedzi. W żadnym przypadku termin ostatecznej odpowiedzi nie przekroczy 35 dni roboczych.

33. Jeśli przyjęte rozwiązanie nie satysfakcjonuje Płatnika, Płatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z innych zgodnych z prawem sposobów ochrony swoich praw i:

33.1. złożyć listowne zażalenie do Banku Litwy na adres ul. Totorių 4, LT-01121 Wilno i (lub) na adres e-mail [email protected].

33.2. jeśli Płatnik jest konsumentem, on również ma prawo zwrócić się do Banku Litwy, jako pozasądowego organu rozstrzygania sporów konsumenckich (więcej informacji).

34. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporu w sposób polubowny lub w inny pozasądowy sposób rozstrzygania sporów, spór rozstrzygają sądy stosowne dla siedziby Paysera.

35. Osoba, korzystająca z UIP i UIR w systemie Paysera, potwierdza, że ​​zapoznała się z niniejszymi Warunkami.

36. Paysera zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych warunków w dowolnej chwili i takie zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Paysera.

Historia zmian dokumentu

Wersja warunków świadczenia usługi inicjowania płatności oraz usługi informacji o rachunku ważna do 25.08.2020

Wersja warunków świadczenia usługi inicjowania płatności oraz usługi informacji o rachunku ważna do 25.08.2020