Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 13.08.2020

Pobieranie opłat kartami płatniczymi za pośrednictwem Internetu

Pojęcia

Umowa ogólna – ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych, której warunki są stosowane wobec Sprzedawcy.

Kaucja – zarezerwowane na rachunku Paysera Sprzedawcy środki przeznaczone do zapewnienia wynikających ze sporów wymagań płatników w stosunku do Sprzedawcy.

Sklep Internetowy – witryna internetowa Sprzedawcy, na której Sprzedawca dostarcza towary i usługi, i którą Sprzedawca wymienił w Ankiecie.

Zwrot – żądanie zwrotu pieniędzy przez Sprzedawcę, kwestionując Operację, na podstawie reguł oraz zasad MOKP.

Ankieta – ankieta, w której Sprzedawca podaje dokładne informacje o sobie, swoim Sklepie internetowym, towarach i usługach, a także akceptowanych Kartach. Ankieta jest integralną częścią niniejszego Załącznika.

Karta – karta płatnicza „Visa”, „Visa Electron”, „Mastercard” lub „Maestro” używana do dokonywania Operacji.

Posiadacz Karty – osoba prawna lub fizyczna, która płaci Kartą za towary i (lub) usługi Sprzedawcy w Sklepie internetowym.

Sprzedawca – Klient Systemu Paysera, osoba prawna, zarejestrowana w centrum rejestrów państwa Unii Europejskiej, która zawarła z Paysera Umowę Ogólną i sprzedając towary i usługi korzysta z jednej lub kilku wskazanych w Systemie i świadczonych przez Paysera usług pobierania płatności na rzecz Sprzedawcy, a także ma zamiar korzystać z odsprzedawanej przez Paysera usługi Pobierania płatności kartami płatniczymi za pośrednictwem Internetu.
(*Objaśnienie: Gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane wobec wszystkich Klientów – i Sprzedawców, i innych Klientów, używane jest pojęcie „Klient”, a gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane tylko wobec Sprzedawców, używane jest pojęcie „Sprzedawca”).

PCI DSS – standardy bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych.

Nabywca – końcowy odbiorca i (lub) płatnik za usługi świadczone i towary sprzedawane przez Sprzedawcę, korzystającego z Systemu w celu pobierania opłat.

Projekt – składany przez Sprzedawcę w Systemie dokładny opis jego towarów i (lub) usług w celu pobierania opłat od Nabywców za sprzedawane przez Sprzedawcę towary / świadczone przez Sprzedawcę usługi w sposób określony w Systemie.

Bank Partnerski – bank, który świadczy usługę akceptowania i obsługi Kart, i z którym Paysera współpracuje zapewniając Sprzedawcy możliwość przyjmowania płatności Kartami od Nabywców (AS Latvijas pasta banka, Nr reg. LV50103189561, adres Brīvības 54, Ryga, Łotwa, LV-1011, www.lpb.lv, [email protected]).

Usługa płatności cyklicznych – to usługa, za pomocą której Sprzedawca może oferować Nabywcy możliwość aktywowania automatycznego rozliczania z możliwością automatycznego i (lub) regularnego pobierania opłaty z karty płatniczej Nabywcy.

Warunki odwołania zakupu – publiczne dostępne i zatwierdzone przez Sprzedawcę zasady regulujące odwołanie zakupów towarów i (lub) usług, dokonanych w jego Sklepie internetowym.

Warunki i Zasady – aktualne wersje regulaminu „Visa” dotyczącego prowadzenia działalności w Europie i (lub) statutu oraz warunków „Mastercard“.

Interfejs – połączenie (oprogramowanie) między Paysera a Sprzedawcą, zapewniające otrzymanie wiadomości o autoryzacji Operacji oraz obsługę Kart w czasie rzeczywistym.

Operacja – działanie finansowe, za pomocą którego dokonywany jest zakup towaru lub usługi Kartą w Sklepie internetowym.

Dane operacji – informacje o Operacji oraz informacje o Karcie użytej do Operacji i identyfikacji Posiadacza Karty.

MOKP – Międzynarodowe organizacje kart płatniczych „Visa” i (lub) „Mastercard”.

Postanowienia ogólne

1. Usługa pobierania płatności kartami płatniczymi za pośrednictwem internetu daje Sprzedawcy możliwość pobierania płatności od Nabywców za pomocą Kart wskazanych w Systemie.

2. Podczas korzystania z tej usługi wobec Sprzedawcy są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej, Załącznik „Pobieranie opłat od Nabywców za pośrednictwem internetu”, warunki dodatkowo określone w niniejszym Załączniku, a także zasady MOKP. Sprzedawca potwierdza, że jest dobrze zaznajomiony z danymi warunkami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Regulamin oraz zasady MOKP również obowiązują Sprzedawcy. W razie rozbieżności pomiędzy Umową i jej Załącznikami, a Warunkami i zasadami MOKP, Warunki i zasady MOKP mają pierwszeństwo. Pojęcia w niniejszym Załączniku są stosowane w znaczeniu określonym w Umowie ogólnej.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej usługi Sprzedawca musi przedstawić Paysera:

3.1. swój Projekt utworzony w Systemie;

3.2. wypełnioną Ankietę Klienta Paysera;

3.3. oraz inne wymagane przez Paysera dokumenty.

Usługa jest świadczona Sprzedawcy dopiero po tym, gdy Sprzedawca złoży Paysera wszystkie wymagane dokumenty i informacje oraz po zatwierdzeniu Sprzedawcy przez Paysera (lub Bank Partnerski).

4. Paysera ma prawo odmówić zatwierdzenia Projektu, a także świadczenia usługi Sprzedawcy, bez podania wyjaśnień.

5. Aby zacząć korzystanie z Usługi, Sprzedawca powinien wykonać integrację techniczną zgodnie z podanymi przez Paysera instrukcjami integracji.

6. Niniejszy Załącznik określa i detalizuje warunki pobierania płatności przez internet, a także obowiązki stron w tych wypadkach, kiedy płatnik rozlicza się ze Sprzedawcą Kartami za pośrednictwem Internetu.

7. Niniejszy Załącznik został przygotowany zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi świadczenie usług płatniczych i płatności kartami płatniczymi, Regulaminem i zasadami MOKP, a także zasadami korzystania z kart, określonymi przez Banki Partnerskie Paysera.

8. Niniejszy Załącznik stanowi integralną część Umowy Ogólnej, dlatego należy go czytać i interpretować biorąc pod uwagę ogólny kontekst dokumentów Umowy.

9. Załącznik może być stosowany tylko wobec osób prawnych zarejestrowanych w centrum rejestrów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zawarły z Paysera Umowę ogólną.

Prawa i obowiązki Sprzedawcy

10. Sprzedawca zobowiązuje się:

10.1. przyjmować od Posiadacza kart Karty jako środek płatności tylko za takie towary i usługi, które Sprzedawca wskazał w Ankiecie jako typową działalność Sprzedawcy;

10.2. za usługę płacić prowizje wyszczególnione na witrynie Paysera;

10.3. jeżeli Posiadacz karty rezygnuje z nabytych towarów i (lub) usług lub jeżeli Sprzedawca nie dostarczył towarów i (lub) usług w sposób właściwy, po otrzymaniu odpowiedniej informacji zwrócić Posiadaczowi karty całą lub część kwoty Operacji zgodnie z zatwierdzonymi przez Sprzedawcę i publicznie dostępnymi dla Nabywców Warunkami odwołania zakupów;

10.4. po otrzymaniu od Paysera wiadomości o Zwrocie powiadomić Paysera o swojej decyzji w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych: albo dokonać Zwrotu, albo go zaskarżyć przedstawiając Paysera dokumenty potwierdzające Operację. Jeżeli Sprzedawca nie zgadza się ze zażaleniem złożonym przez Nabywcę oraz żądaniem Zwrotu i go zaskarża, Sprzedawca musi pokryć wszelkie wydatki poniesione z powodu sporu, w tym i prowizję za rozpatrywanie i zaskarżenie sporu, a także możliwe koszty arbitrażowe;

10.5. korzystać wyłącznie z dostarczonego przez Paysera Interfejsu przeznaczonego do akceptacji Kart w Sklepie internetowym;

10.6. zapewnić, by pracowniki lub przedstawiciele Sprzedawcy byli odpowiedzialni za realizowanie postanowień niniejszego Załącznika, a także Warunków i zasad MOKP wraz z ich zmianami;

10.7. współpracować i udzielać Paysera potrzebnej pomocy w razie wystąpienia sporu w związku z Operacjami Posiadaczy karty w Sklepie internetowym;

10.8. powiadamiać Paysera o dowolnych oszukańczych lub nieautoryzowanych działaniach związanych z Kartami oraz realizacją obowiązków określonych w niniejszym Załączniku;

10.9. przyjmować wszystkie ważne i właściwie identyfikowane Karty jako bezgotówkowe środki płatnicze za towary i (lub) usługi wskazując cenę towarów i (lub) usług podczas Operacji;

10.10. zapewnić zgodność swojego Sklepu internetowego z wymaganiami Warunków i zasad MOKP oraz z innymi wymaganiami MOKP;

10.11. nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od otrzymania wniosku przesłać Paysera kopie podpisanych dokumentów potwierdzających Operację (faksem, pocztą elektroniczną lub innym sposobem potwierdzającym fakt doręczenia). Jeżeli Sprzedawca nie może przysłać wymaganych dokumentów w ww. terminie, powinien powiadomić o tym pisemnie i podać datę przesłania informacji, a także przyczynę, z powodu której informacje nie mogą zostać przysłane w czas lub nie mogą zostać przysłane w ogóle. Jeżeli przedstawiciel Paysera przybywa do siedziby Sprzedawcy, taki przedstawiciel ma prawo otrzymać kopię informacji potwierdzających Operację;

10.12. postępować zgodnie z Umową Ogólną i Załącznikami, wskazówkami Banku Partnerskiego (jeżeli takie zostaną przedstawione podczas realizacji obowiązków wynikających z Umowy), a także warunkami międzynarodowych organizacji kart płatniczych. Zobowiązanie to pozostaje w mocy także w stosunku do warunków, wytycznych oraz wymagań dotyczących akceptacji Kart, przyjętych po podpisaniu niniejszego Załącznika;

10.13. zapewnić, że działalność jego jest i pozostanie zgodna z prawem przez cały okres obowiązywania niniejszego Załącznika, oraz jest i będzie zgodna z wymogami prawnymi obowiązującymi w kraju Sprzedawcy, a także z Warunkami i zasadami MOKP;

10.14. na wniosek Paysera zapobiec naruszeniu niniejszego Załącznika lub Warunków i zasad MOKP, Sprzedawca zobowiązuje się zapobiec takiemu naruszeniu w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania wiadomości;

10.15. Z usługi pobierania płatności Sprzedawca może korzystać tylko w tych sklepach internetowych Sprzedawcy i tylko pod tymi adresami witryn internetowych (URL), które były podane w złożonej przez Sprzedawcę Ankiecie oraz w Projekcie i zatwierdzone przez Paysera. W przypadku zmian w informacji podanej w zatwierdzonym Projekcie i (lub) Ankiecie, Sprzedawca o tym natychmiast powiadamia Paysera, i zmiany Projektu i (lub) Ankiety są składane i zatwierdzane w takim samym trybie, jak i sam Projekt i (lub) Ankieta;

10.16. po otrzymaniu wniosku ze strony Paysera, niezwłocznie dokonać zmian na swoich stronach internetowych, a także wykonać inne obowiązkowe i należne działania, aby zapewnić, że Sprzedawca spełnia wymogi korzystania ze znaków towarowych MOKP;

10.17. złożyć wszystkie wymagane przez Paysera dokumenty i informacje (jeżeli Sprzedawca nie spełnia wymagań Paysera, Paysera ma prawo zawiesić świadczenie usług);

10.18. dostarczać Paysera regularne i aktualne informacje na temat adresu każdego biura, wszelkich nazw firm (różniących się od nazwy marki) używanych przez Sprzedawcę oraz szczegółowego opisu sprzedawanych towarów i świadczonych usług;

10.19. informować Posiadaczy kart w jasny i jednoznaczny sposób o tym, które Karty płatnicze Sprzedawca akceptuje, wyświetlając logotypy akceptowanych Kart płatniczych na swojej stronie zgodnie z wymogami Banku Partnerskiego w taki sposób, aby były one widoczne;

10.20. jasno i jednoznacznie informować Posiadacza karty o tożsamości Sprzedawcy w dowolnym momencie, aby Posiadacz karty mógł łatwo odróżnić Sprzedawcę od dowolnej innej strony (np. dostawcy towarów lub usług Sprzedawcy);

10.21. zapewnić zgodność z następującymi wymogami na stronie internetowej Sprzedawcy:

10.21.1. w odpowiedni sposób wyświetlać i identyfikować nazwę Sprzedawcy i inne informacje na witrynie;

10.21.2. Sprzedawca musi upewnić się, że Posiadacz karty rozumie, że Sprzedawca jest odpowiedzialny za Operację, w tym dostawę towarów (fizyczną lub elektroniczną), świadczenie usług, obsługę klienta i rozstrzyganie sporów zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do Operacji;

10.22. na żądanie Paysera niezwłocznie przekazać Paysera wszelkie informacje i dokumenty wymagane przez Paysera celem realizacji postanowień niniejszego Załącznika. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie na piśmie poinformować Paysera o wszelkich zmianach w dostarczonych informacjach (w szczególności o celu, rodzaju asortymentu, sprzedaży firmy lub leasingu albo też innej zmianie właściciela, zmianie formy prawnej lub nazwy firmy, zmianie w sytuacji finansowej Sprzedawcy, która może negatywnie wpływać na wypełnianie obowiązków wynikających z tego Załącznika). Na żądanie Paysera Sprzedawca musi dostarczyć dokumenty sporządzone w języku innym niż angielski wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na angielski. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i poprawne;

10.23. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie do Sprzedawcy i jego działalności, w szczególności przepisów i zasad dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca musi podać następujące informacje o towarach i usługach, które udostępnia na swojej stronie internetowej i za które proponuje zapłacić Kartą, podając informacje w sposób jasny, zrozumiały, dostępny, terminowy i zgodny z prawem:

10.23.1. pełna nazwa i adres siedziby, rejestr, w którym firma jest zarejestrowana, NIP i inne informacje, które należy podać w dokumentach spółki zgodnie z obowiązującym prawem;

10.23.2. ogólne warunki i przepisy dotyczące prawa anulowania i (lub) zwrotu w przypadku Zwrotów oraz, w stosownych przypadkach, informacje udzielane przed zawarciem umowy;

10.23.4. kraje, do których Sprzedawca dostarcza towar oraz obowiązujące warunki dostawy;

10.23.5. waluta, w której będzie dokonywana zapłata za towary i usługi Sprzedawcy;

10.23.6. adres, pod którym Sprzedawca obsługuje swoich klientów, w tym wszelkie dostępne środki komunikacji;

10.23.7. regulamin ochrony danych, wskazując zasady ochrony danych stosowane przez Sprzedawcę podczas przetwarzania danych klientów i płatności;

10.23.8. procedury bezpieczeństwa (na przykład procedury uwierzytelniania płatności Kartą);

10.23.9. szczegółowy opis towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę;

10.23.10. czas wystawienia faktury i czas realizacji umowy;

10.23.11. czas obciążenia kwoty należnej z karty.

11. Sprzedawca nie ma prawa:

11.1. ustawić dodatkowej opłaty za to, że płatność zostanie dokonana za pomocą Karty (za wyjątkiem przypadków, gdy to jest przewidziane przez prawo i zostało uzgodnione z Paysera i Bankiem Partnerskim na podstawie zasad MOKP). Jeżeli dodatkową opłatę przewidują akty prawne, powinna ona zostać wliczona w kwotę Operacji i nie może być pobierana oddzielnie;

11.2. ustanowić minimalną kwotę Operacji;

11.3. akceptować Karty jako środka płatność w celu pokrycia lub refinansowania jakiegokolwiek innego towaru, usługi albo innych zobowiązań niż określone w niniejszym Załączniku lub Ankiecie;

11.4. wypłacić gotówkę za wykonanie Operacji lub w razie jej odwołania;

11.5. za wykonanie Operacji wydać weksel, czek lub inny dokument płatniczy przeznaczony dla dalszych płatności;

11.6. podzielić Operację na oddzielne części;

11.7. gromadzić i ujawniać osobom trzecim dane Posiadacza karty, numer Karty, datę ważności Karty, CVC/CVV, a także inne informacje związane z akceptowaniem Karty lub Posiadaczem karty. Niniejsze zobowiązanie Sprzedawcy jest bezterminowe;

11.8. akceptować Kartę jako środek płatniczy za działalność handlową strony trzeciej;

11.9. emitować pieniądze elektroniczne w rezultacie Operacji;

11.10. korzystać z danych Karty do innych celów oprócz przetwarzania Operacji przed, po i podczas Operacji;

11.11. złożyć do wykonania Operację oszukańczą (FRAUD) lub nieautoryzowaną przez Posiadacza Karty, co jest albo musiało być znane Sprzedawcy; także Operację, która jest wykonywana w celu oszukańczym w zmowie ze Sprzedawcą. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników, agentów, pośredników, a także przedstawicieli podczas realizacji warunków niniejszego Załącznika;

11.12. ujawnić osobom trzecim jakiekolwiek informacje, które były pozyskane podczas wypełniania określonych w niniejszym Załączniku obowiązków.

11.13. przekazać do wykonania operacje kartami wcześniej odrzuconymi przez Bank Partnerski. Operacje kartami odrzucone przez Banka Partnerski będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z Warunkami i zasadami MOKP;

11.14. oferować Posiadaczowi karty możliwość zakupu kilku usług i (albo) członkostw Sprzedawcy lub firm osób trzecich w ramach jednej operacji („sprzedaż wiązana”);

11.15. domagać się zapłaty za towary lub usługi, które naruszają prawo lub zasady moralne;

11.16. fizycznie akceptować Płatności kartą od Posiadacza Karty;

11.17. żądać od Posiadacza karty zrzeczenia się prawa do zakwestionowania Operacji;

11.18. przeprowadzać Operacje budzące uzasadnione wątpliwości, w szczególności w następujących przypadkach:

11.18.1. Posiadacz karty składa wniosek o podział kwoty Operacji płatniczej między kilka Kart;

11.18.2. Posiadacz karty zgłasza możliwe problemy z zaakceptowaniem Karty przed dokonaniem płatności; lub

11.18.3. więcej niż jedna Operacja płatnicza ma być dokonana przy użyciu tej samej Karty w ciągu 2 (dwóch) kolejnych dni.

12. Sprzedawca potwierdza i zgadza się, że:

12.1. MOKP jest jedynym i wyłącznym właścicielem marek kart. Sprzedawca może wykorzystywać logotypy, znaki towarowe i oznaczenia MOKP lub Banku partnerskiego do celów marketingowych tylko za uprzednią pisemną zgodą Banku Partnerskiego, chyba że Sprzedawca został do tego upoważniony w inny sposób;

12.2. MOKP może w dowolnym czasie, natychmiast i bez uprzedniego uprzedzenia, z dowolnego powodu zabronić Sprzedawcy korzystania ze znaków towarowych karty, a także zażądać rozwiązania niniejszego Załącznika ze Sprzedawcą (takie prawo posiada i Bank Partnerski);

12.3. MOKP może w dowolnym czasie przymusowo wdrożyć dowolny przepis z Warunków i zasad MOKP, a także zabronić Sprzedawcy prowadzenia jakiejkolwiek działalności, która szkodzi lub może zaszkodzić MOKP, w tym narazić na szwank reputację firmy, a także spowodować szkodę, mogącą mieć negatywny wpływ na integralność systemu międzybankowego (Interchange System) lub zagrozić poufnym informacjom MOKP;

12.4. Sprzedawca będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów Warunków i zasad MOKP, uwzględniając ich istotne zmiany i uzupełnienia;

12.5. Sprzedawca nie będzie kwestionował praw własności znaków towarowych Kart;

12.6. Sprzedawca nie podejmie żadnych działań, które mogą przeszkodzić lub uniemożliwić MOKP realizowanie swoich praw.

13. W szczególnych przypadkach (na przykład, gdy roczny obrót Sprzedawcy osiągnie 1 000 000 euro dla jednego znaku towarowego karty („Visa“ albo „Mastercard“)), na życzenie Banku Partnerskiego lub MOKP, w celu możliwości kontynuowania świadczenia usług od Sprzedawcy może być wymagane podpisanie bezpośredniej umowy z Bankiem Partnerskim i rozwiązanie lub zmiana niniejszego Załącznika według wymagań Banka Partnerskiego albo MOKP.

Prawa i obowiązki Paysera

14. Poprzez Interfejs Paysera przekazuje podane przez Sprzedawcę informacje o Transakcji Bankowi Partnerskiemu i odpowiedź Banku Partnerskiego dotyczącą Operacji dla Sprzedawcy.

15. Paysera ma prawo wymagać przedstawienia informacji o Zwrotach, a także innej informacji dotyczącej Sprzedawcy, o którą prosi Bank Partnerski lub MOKP.

16. Paysera informuje Sprzedawcę, że zarówno Paysera, jak i Bank Partnerski mają prawo:

16.1. zatrzymać środki Ooperacji do 5 (pięciu) dni roboczych, jeżeli według wymagań lub rekomendacji MOKP Operacja musi zostać sprawdzona;

16.2. zatrzymać środki Operacji do 180 (stu osiemdziesięciu) dni roboczych, jeżeli według zasad MOKP była złożona prośba o Zwrot albo istnieje realne zagrożenie, że taka prośba może być złożona;

16.3. zatrzymać środki Operacji i autoryzację innych Operacji, jeżeli zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub dochodzi do innych podejrzanych Transakcje.

17. Paysera ma prawo:

17.1. pobrać z Rachunku Paysera Sprzedawcy w Systemie kwoty Operacji, wobec których według zasad MOKP były przedstawione wymagania o Zwrot;

17.2. zatrzymać kwotę środków równą wysokości dowolnego skierowanego w stosunku do Sprzedawcy żądania finansowego ze strony Paysera lub Banku Partnerskiego;

17.3. sprawdzić, czy dokonywane przez Sprzedawcę operacje są zgodne z warunkami niniejszego Załącznika;

17.4. zażądać, a Sprzedawca powinien nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania zażądania przedstawić Paysera swoje procedury wewnętrzne dotyczące uruchomienia Interfejsu, a także obsługi i anulowania płatności;

17.5. zatrzymać na Rachunku Paysera Sprzedawcy kwoty dowolnych wydatków poniesionych w związku z działalnością Sprzedawcy i Operacjami w jego Sklepie internetowym, w tym grzywny Banka Partnerskiego lub MOKP, koszty sądowe i kwestionowane kwoty Operacji.

18. Paysera zobowiązuje się zapewnić, że będzie przestrzegała wszystkich obowiązujących wymagań PCI DSS o tyle, o ile to jest związane z chronieniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych kart płatniczych, a także z bezpieczeństwem i warunkami przechowywania danych kart płatniczych.

19. Świadcząc usługi płatnicze, Paysera przetwarza dane osobowe Nabywców jako płatników zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Ochronie Prawnej Danych Osobowych Republiki Litewskiej i Rozporządzeniu Ogólnym UE o ochronie danych. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje „Polityka Prywatności”.

20. Dane osobowe Nabywców, które nie mieszczą się w kategorii danych osobowych określonej w punkcie 19 Umowy, są przetwarzane zgodnie z Umową Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych zawartą między Sprzedawcą a Paysera.

Rozliczenie i odpowiedzialność

21. Paysera zobowiązuje się zaliczyć na Rachunek Paysera wskazany przez Sprzedawcę kwoty dokonanych przez Nabywców Operacji po odliczeniu prowizji. Stosowane prowizje są podane na stronie internetowej Paysera.

22. Paysera ma prawo zatrzymać Kaucję na Rachunku Paysera Sprzedawcy do 180 (stu osiemdziesięciu) dni (jeżeli nie złożono żadnych żądań Zwrotów). Standardowa wielkość Kaucji jako rezerwacji płatności, a także terminy jej zatrzymania są wymienione tutaj. Paysera może ustawić inną wielkość Kaucji i inne terminy rezerwacji dla każdego Sprzedawcy indywidualnie.

23. Paysera ma prawo bez uprzedniego wypowiedzenia odliczyć z dowolnego Rachunku Paysera Sprzedawcy Paysera należne kwoty, którymi mogą być:

23.1. kwota Operacji, jeżeli Paysera otrzymała od Banku Partnerskiego dane o Zwrocie albo odwołaniu płatności (ang. chargeback) wykonanym w zgodzie z Warunkami i zasadami MOKP; 

23.2. wszelkie grzywny albo opłaty nałożone przez Bank Partnerski i (lub) MOKP na Paysera w wyniku tego, że Sprzedawca nie dostarczył na czas informacji potwierdzających Operację;

23.3 wszelkie grzywny lub obciążenia Banku Partnerskiego i (lub) MOKP nałożone na Paysera bezpośrednio lub pośrednio w wyniku dokonanych przez Sprzedawcę Operacji lub błędów w akceptacji Kart lub wysłaniu nieprawidłowych danych, w tym grzywny i obciążenia dotyczące wykonania niniejszego Załącznika;

23.4. wszelkie poniesione wydatki lub grzywny i opłaty nałożone na Paysera przez Bank Partnerski i (lub) MOKP, gdy Sprzedawca narusza Warunki i zasady MOKP, w tym również, ale nie wyłącznie, przypadki związane ze Zwrotami środków i kwotami oszukańczych Operacji, a także przetwarzaniem Operacji. Poniesione wydatki obejmują wydatki poniesione przez Paysera i Bank Partnerski, jeżeli MOKP nałożyło grzywnę dotyczącą Operacji Sprzedawcy;

23.5. wszelkie poniesione wydatki lub grzywny i opłaty nałożone na Paysera przez Bank Partnerski i (lub) MOKP, jeżeli Sprzedawca ujawnił stronie trzeciej dane Karty lub w inny nielegalny lub nieuczciwy sposób korzysta z informacji otrzymanych na podstawie tego Załącznika;

23.6. wszelkie poniesione wydatki lub grzywny i opłaty nałożone na Paysera przez Bank Partnerski i (lub) MOKP, gdy Sprzedawca nie zachował danych Operacji (za wyjątkiem wrażliwych danych, których przechowywanie jest zabronione na mocy wymagań PCI DSS);

23.7. jeżeli Sprzedawca narusza Umowę ogólną i (lub) niniejszy Załącznik i z tego powodu Paysera ponosi wydatki.

24. W przypadku, gdy MOKP nakłada grzywnę na Paysera lub Bank Partnerski lub zleca zapłatę innych opłat za naruszenie dotyczące Operacji Sprzedawcy lub innych wymagań wynikających z niniejszego Załącznika lub Warunków i zasad MOKP, Sprzedawca musi zwrócić Paysera poniesione w związku z taką grzywną koszty lub je opłacić. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy grzywna została nałożona zgodnie z prawem. Obowiązek zwrotu wydatków ma również zastosowanie, jeżeli Sprzedawca nie miał możliwości sprzeciwić się Paysera lub bronić się przed zapłatą należnych kwot. Paysera ma prawo obciążyć Rachunek Paysera Sprzedawcy w Systemie kwotami przeznaczonymi na opłacenie grzywien, a także innych kosztów poniesionych w wyniku naruszenia dokonanego przez Sprzedawcę, a także koszty poniesione przez Paysera i Bank Partnerski w zapobieganiu naruszeniu.

25. Jeżeli na Rachunku Paysera Sprzedawcy brakuje środków na pokrycie grzywien, wydatków i innych zobowiązań finansowych określonych w niniejszym Załączniku, Sprzedawca zobowiązuje się zapłacić zażądane przez Paysera kwoty w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wiadomości od Paysera, przelewając wskazaną kwotę na podany przez Paysera rachunek.

26. Sprzedawca daje Paysera nieodwołalne upoważnienie do pobrania od Sprzedawcy kwot dotyczących rozpatrywania zażaleń Sprzedawcy odnośnie do zastosowanych Zwrotów lub grzywien bez dodatkowego potwierdzenia lub upoważnienia.

27. Sprzedawca zapewnia i jest bezpośrednio odpowiedzialny wobec Paysera za prawidłowe wypełnienie swoich zobowiązań wynikających z niniejszego Załącznika oraz za ścisłe przestrzeganie Warunków i zasad.

28. Sprzedawca nie uznaje Paysera za odpowiedzialną i zwróci wszelkie wydatki poniesione w wyniku działań lub zaniechań Sprzedawcy. W takich okolicznościach Sprzedawca ponosi również wszelkie koszty prawne poniesione przez Paysera.

W przypadku, gdy Sprzedawca narusza postanowienia zawarte w niniejszym Suplemencie i / lub Regulaminie ICCO, Paysera ma również prawo do:

29.1. zamrozić środki Sprzedawcy do tego czasu, aż naruszenie zostanie skorygowane, a wskazane grzywny zostaną zapłacone;

29.2. niezwłocznie przerwać świadczenie usługi na podstawie niniejszego Załącznika, a w poszczególnych przypadkach również na podstawie innych Załączników, a także Umowy ogólnej.

30. Sprzedawca zobowiązuje się również zapłacić grzywnę w wielkości 25000 (dwudziestu pięciu tysięcy) euro za każde istotne naruszenie postanowień niniejszego Załącznika.

31. Paysera nie odpowiada za straty Sprzedawcy lub osób trzecich, które były poniesione z powodu działań lub nie działania spółek komunikacji, innych banków lub stron trzecich.

30. Paysera nie odpowiada za straty Sprzedawcy, który były poniesione z powodu zamrożenia lub zawieszenia kwoty środków Operacji, wykonanego zgodnie z warunkami niniejszego Załącznika lub Umowy ogólnej.

Audyty

33. Paysera, Bank Partnerski i (lub) MOKP mogą przeprowadzać roczne i poincydalne audyty działalności, systemów i lokali Sprzedawcy lub miejsc albo systemów dotyczących działalności Sprzedawcy lub usługodawców Sprzedawcy, a Sprzedawca musi zapewnić dostęp do wszystkich potrzebnych danych. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Paysera, Bankowi Partnerskiemu i (lub) TMKO wszelkie koszty poniesione w wyniku audytu.

Zaprzestanie świadczenia usług

34. Paysera ma prawo niezwłocznie, jednostronnie zaprzestać świadczenia usługi według niniejszego Załącznika i niezwłocznie zawiesić współpracę ze Sprzedawcą powiadamiając go o tym, jeżeli wykryje, że:

34.1. Sprzedawca podał Paysera nieprawidłowe informacje;

34.2. Sprzedawca nie powiadomił Paysera o zmianie statusu prawnego Sprzedawcy lub innej ważnej informacji określonej w niniejszym Załączniku;

34.3. Sprzedawca nie odpowiada wymaganiom i rekomendacjom MOKP lub narusza jakiekolwiek postanowienie niniejszego Załącznika;

34.4. Sprzedawca jest niewypłacalny;

34.5. Rachunek Paysera Sprzedawcy został aresztowany;

34.6. Sprzedawca angażuje się w działalność, która może zaszkodzić reputacji Paysera, Banka Partnerskiego lub MOKP;

34.7. Sprzedawca wykonuje Operacje, które są uważane za oszukańcze i (lub) fałszywe (Fraud), albo też prowadzi nielegalną działalność;

34.8. Sprzedawca, naruszając ustalony porządek, korzysta z usługi pobierania płatności kartami płatniczymi na adresach stron internetowych (URL), które nie zostały wskazane w składanym przez Sprzedawcę Projekcie lub jego zmianach i nie zostały zatwierdzone przez Paysera;

34.9. gdy tego zażąda MOKP lub Bank Partnerski;

34.10. w innych ważnych przypadkach.

35. Ostrzeżenie o przerwaniu świadczenia usługi nie zwalnia Sprzedawcy od pokrycia wszelkich strat, a także nie zwalnia od całkowitego wykonania innych obowiązków Sprzedawcy w stosunku do Paysera.

36. Paysera ma prawo bez uprzedzenia rozwiązać świadczenie usług według niniejszego Załącznika, jeżeli Bank Partnerski odmawia świadczenia lub przestaje mieć prawo do świadczenia danej usługi lub korzystania z odpowiednich znaków towarowych Karty, a także jeżeli Paysera traci prawo do świadczenia odpowiednich usług.

Postanowienia dotyczące usługi Płatności cyklicznych

37. Aby korzystać z usługi Płatności cyklicznych, Sprzedawca powinien złożyć Paysera odpowiedni Projekt lub zmianę Projektu. Podczas korzystania z usługi Płatności cyklicznych Sprzedawcę obowiązują wszystkie powyższe warunki wraz z postanowieniami niniejszego rozdziału.

38. Jeśli Sprzedawca akceptuje płatności cykliczne, Sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić Posiadaczowi karty, jakie działania musi on podjąć, aby anulować dostawę / świadczenie towarów i (lub) usług oraz stosowanie powiązanych z tym opłat, gdy Posiadacz karty anuluje zamówienie na towary i (lub) usługi; oraz zaprzestać przekazywania danych Operacji dla MOKP, gdy MOKP lub wystawca Karty posiadacza żąda zawieszenia usługi na wniosek Posiadacza karty.

39. Aby korzystać z usługi Płatności cyklicznych, Sprzedawca winien zawrzeć umowę o Płatnościach cyklicznych (zwaną dalej „UPC”) z Nabywcą, w której Sprzedawca powinien:

39.1. uzyskać wyraźną zgodę Nabywcy w punkcie opłaty lub sprzedaży do cyklicznego pobierania opłaty za regularnie powtarzające się usługi, a także uzgodnić okres, na jaki zgoda jest udzielana;

39.2. przed uzyskaniem zgpdy, Sprzedawca powinien dostarczyć Nabywcy następujących informacji:

39.2.1. datę płatności i informacje o tym, czy jest ona stała, czy zmienna;

39.2.2. uzgodniony sposób przekazywania informacji w procesie przyszłej komunikacji między Sprzedawcą a Nabywcą.

39.3. zachować dowód tej zgody w takim formacie, w jakim została ona udzielona (np. e-mail, inny zapis elektroniczny, dokument na papierze lub szczegółowy opis procesu, jeżeli zgoda została wyraźnie udzielona w trakcie procesu i nie ma możliwości kontynuowania procesu bez uzyskania zgody) na czas trwania takiej powtarzającej się operacji i złożyć taki dowód na żądanie Paysera (lub wystawcy karty Kupującego).

40. Wszystkie Płatności cykliczne wymagają autoryzacji. Brak autoryzacji Płatności cyklicznej lub niezłożenie anulowanej płatności cyklicznej do rozliczenia może być uznane za naruszenie zasad TMKO.

41. Sprzedawca zobowiązuje się nie wykonywać następujących działań:

41.2. nie pobierać żadnych innych opłat niż wymienione w UPC;

39.2. nie składać Płatności cyklicznej w przypadku otrzymania odpowiedzi dotyczącej cofniętej autoryzacji dla przyszłych Operacji;

41.4. nie składać nieprawidłowych lub błędnych danych autoryzacyjnych w próbie uniknięcia ograniczeń nałożonych na Kartę;

41.5. nie zapisywać danych Karty po autoryzacji.

42. Sprzedawca ma obowiązek:

42.1. zapewnić, że wystawianie rachunków zostanie natychmiast wstrzymane jeżeli klient spełni warunki anulowania – dostarczyć klientowi potwierdzenie anulowania wraz z informacjami o tym, kiedy ma być wykonana ostatnia płatność, lub kiedy płatność zostanie przetworzona;

42.2. zagwarantować informowanie klienta o niemożności dostarczenia klientowi towaru lub usługi w uzgodnionym terminie;

42.3. zapoznać personel sprzedaży i obsługi klientów Sprzedawcy z procedurami formowania i składnia płatności cyklicznych.

43. Sprzedawca powinien korzystać z uzgodnionego sposobu komunikacji i powiadamiać Nabywcę przed wykonaniem lub niezwłocznie po wykonaniu Płatności cyklicznej, jeżeli ma zastosowanie którykolwiek z poniższych warunków:

43.1. od dokonania ostatniej płatności cyklicznej minęło więcej sześć miesięcy;

43.2. została zmieniona UPC, w tym zmianie uległa jakakolwiek kwota lub termin dokonania płatności cyklicznej.

44. Sprzedawca zobowiązuje się:

44.1. zapewnić możliwość anulowania Płatności cyklicznych za pośrednictwem Internetu;

44.2. sprawdzać wpisy o wnioskach klientów o anulowanie lub nieprzedłużenie Płatności cyklicznych;

44.3. jeżeli wniosek o anulowanie Płatności cyklicznej jest otrzymany zbyt późno, aby zapobiec dokonaniu ostatniej Płatności cyklicznej, przetworzyć zaliczenie płatności jak najszybciej i powiadomić o tym klienta.

44.4. Przypadki, w których klient kwestionuje płatność cykliczną i / lub wystawca jego karty stosuje obciążenie zwrotne (chargeback), nie są regulowane przez Warunki i Zasady. W takim przypadku Sprzedawca powinien rozstrzygnąć te kwestie bezpośrednio z klientem.

Postanowienia końcowe

43. Załącznik wejdzie w życie od chwili potwierdzenia przez Sprzedającego jego zgody z warunkami Załącznika drogą elektroniczną, tj. podpisem elektronicznym, oraz po złożeniu Paysera niezbędnych dokumentów.

44. Niniejszym Załącznikiem Klient potwierdza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do zamówienia tej usługi w imieniu osoby prawnej.