Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 12.01.2017

Program partnerski (affiliate)

Umowa ogólnaOgólna umowa o świadczenie usług płatniczych, której warunki są stosowane wobec Sprzedawcy.

Partner – Klient Systemu Paysera, rekomendujący usługi Paysera dla osób trzecich, które jeszcze nie są klientami Paysera, przekierowując ich na system Paysera zgodnie z niniejszymi zasadami.
(*Objaśnienie: Gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane dla wszystkich Klientów – i Partnerów, i innych Klientów, używane jest pojęcie „Klient”, a gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane tylko dla Partnerów, używane jest pojęcie „Partner”).

1. Niniejsze zasady określają warunki Programu partnerskiego. 

2. Zasady Programu partnerskiego są Załącznikiem do Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych, które zaczynają być stosowane Partnerowi po tym, jak on zgodzi się z Zasadami w Systemie. Korzystając z tej usługi Partnerowi są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej o świadczenie usług płatniczych, a także warunki dodatkowo określone w niniejszych Zasadach. Pojęcia w niniejszych Zasadach są stosowane w znaczeniu określonym w Ogólnej umowie o świadczenie usług płatniczych.

3. Aby korzystać z programu partnerskiego Partner powinien być Klientem Systemu Paysera, który zarejestrował się w Systemie i wyraził zgodę z warunkami Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych i niniejszymi Zasadami.

4. Program partnerski daje Partnerowi możliwość otrzymać wynagrodzenie za rekomendację usług Paysera osobom trzecim, które jeszcze nie są klientami Paysera, i za ich skierowanie na korzystanie z usług Paysera.

5. Zarejestrowani do brania udziału w Programie partnerskim Partnerzy otrzymują unikalny link do systemu Paysera przeznaczony do rejestracji nowych przez Partnera znalezionych klientów. Zasady Programu partnerskiego obowiązują i za nowych przez Partnera znalezionych klientów, za których jest płacone wynagrodzenie, uważa się tylko te osoby, które rejestrują się w Systemie Paysera poprzez unikalny link Partnera.

6. Program partnerski wchodzi w życie tylko w tym wypadku, jeżeli przez Partnerowi dany link w Systemie Paysera w ciągu siedmiu dni i z tej samej przeglądarki zarejestrują się i w Systemie operacje zaczną wykonywać najmniej trzy oddzielne unikalne osoby, które do tego czasu nie były klientami Systemu.

7. Partner będzie rekomendował i kierował tylko uczciwe cele i dobrą reputację mających klientów. Paysera ma prawo, nie wskazując przyczyn i przestrzegając się swoich zasad wewnętrznego zarządzania ryzykiem, odmówić rejestracji Partnerem skierowanej osobie.

8. Wynagrodzenie według Programu partnerskiego jest płacone jako część od zysku Paysera otrzymanego od nowych klientów rekomendowanych przez Partnera i korzystających z Systemu.

9. Wynagrodzenie Partnera za Rekomendacje składa się z:

9.1. w razie znalezienia przez Partnera skierowanych klientów, którzy będą korzystali ze świadczonej przez Paysera usługi pobierania płatności – 10% od przez Paysera otrzymanego zysku (prowizji) od każdego przez Partnera znalezionego nowego klienta, który będzie korzystał z usługi. Stosowana przez Paysera prowizja jest podana tutaj, w 2 tabeli „Prowizja projektu“ (wynagrodzenie od podanej w 1 tabeli prowizji Partnerowi nie jest wyliczane). Paysera ma prawo zmieniać ustanowioną prowizję. Prowizja stosowana dla konkretnego klienta jest ostatecznie potwierdzana potwierdzając projekt klienta. Partnerowi wynagrodzenie jest wyliczane według konkretnemu klientowi stosowanej prowizji („Dodatkowa prowizja dla jednej płatności według kategorii projektu“);

9.2. w razie znalezienia przyszłych klientów, którzy będą korzystali ze świadczonej przez Paysera usługi Konta Paysera – 10% od zysku netto Paysera otrzymanego wykonując wymianę waluty od każdej nowo znalezionym klientem wykonywanej transakcji związanej z wymianą waluty. Zysk netto otrzymywany z wymiany waluty jest wyliczany uwzględniając różnicę między chwilowym kursem waluty, a kursem sprzedaży, po odliczeniu bezpośrednich kosztów wymiany, które Paysera ponosi wymieniając konkretną walutę w bankach lub na rynkach walutowych.

10. W danych zasadach przewidziane wynagrodzenie będzie płacone przez czas nieokreślony, tzn. przez cały czas, w ciągu którego przez Partnera znalezieni klienci będą korzystali z usług Systemu, lub w ciągu którego przez Partnera znalezieni klienci nie odmówią się od osoby, która ich rekomendowała, co może być zrobione nie wcześniej, niż po 12 (dwunastu) miesiącach od rejestracji nowego klienta.

11. Partner powinien być do przyjęcia i dla Paysera i dla nowego klienta. Przez Partnera przyprowadzony nowy klient może odmówić się od Partnera, który go rekomendował, ale nie później, niż po 12 (dwunastu) miesiącach od rejestracji w Systemie.

12. Według Programu partnerskiego Paysera płaci Partnerowi wynagrodzenie za każdy miesiąc 10 (dziesiątego) dnia następnego miesiąca w zależności od otrzymanego za każdy miesiąc od Partnerem znalezionych klientów zysku i tylko w takim wypadku, jeżeli:

12.1. nie mniej niż troje znalezionych przez Partnera klientów przyniesie zysk za miesiąc sprawozdawczy;

12.2. w ciągu miesiąca, do 10 (dziesiątego) dnia bieżącego miesiąca Partner chociaż raz wejdzie na swoje konto Paysera;

12.3. Prowizja za okres starszy, niż 3 (trzy) miesiące nie jest wypłacana.

13. Wynagrodzenie jest Partnerowi wypłacane w głównej wybranej przez niego walucie przelewając wyliczoną sumę na Konto Paysera Partnera.

14. Partner ponosi odpowiedzialność za deklarowanie otrzymanych dochodów i za zapłatę wszystkich mu stosowanych podatków dla państwa za dochody otrzymane od Paysera zgodnie z niniejszymi Zasadami.

15. Szukając nowych klientów i dając rekomendacje osobom trzecim Partner zobowiązuje się powiadamiać klientów, że działa jako partner według danych Prawideł, a także nie naruszać przepisów państwa, w którym będzie świadczył rekomendacje. Rekomendacje mogą być świadczone tylko legalnymi środkami. Zawartość rekomendacji i sposób ich przedstawienia nie powinny naruszać praw Paysera lub innych osób trzecich. Paysera zwraca uwagę Partnera i ostrzega, że przesłanie dowolnej informacji promocyjnej dla osób poprzez e-mail, sieci społecznościowe lub inne środki komunikacji bez ich zgody jest zabronione, i w stosunku do nadawcy mogą być stosowane ustanowione przez przepisy prawa sankcje.

16. Partnerowi, działającemu zgodnie z danymi Zasadami, także zabrania się:

16.1. umieszczać nadany unikalny link na stronach internetowych, na których dostępne są informacje o pornograficznej, erotycznej lub obraźliwej zawartości, dostępne są informacje o grach hazardowych lub są organizowane gry hazardowe, sprzedaje się tytoń, lekarstwo, alkohol, nielegalna produkcja lub broń, są rozmieszczane ogłoszenia, przeglądanie których jest opłacane (ang. paid to click) lub płaci się prowizja za rejestrację w systemach elektronicznych (ang. moneyback projects);

16.2. dokonywać bezpośrednie odesłania z ogłoszeń Google AdWords;

16.3. dokonywać bezpośrednie odesłania z innych źródeł reklamy (ogłoszenia Facebook, Textads);

16.4. korzystać ze słowa Paysera lub podobnie dźwięczącego słowa (np. z błędami pisemnymi, dodając końcówkę, przyrostek itp.) jako słowo kluczowe tworząc Google Adwords itp.;

16.5. korzystać z nazwy domeny Paysera.* jako słowa kluczowego.

17. Partner bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za swoje działania wysyłając rekomendacje i zapewnia, że jego działania nie naruszą prawa, a także odpowiada za wszystkie straty poniesione z powodu niewłaściwego przestrzegania przepisów prawa (lub jego nie przestrzegania) wykonując Program partnerski. Paysera ma prawo odmówić płacenia Partnerowi wynagrodzenia według zasad Programu partnerskiego, jeżeli dając rekomendacje Partner narusza obowiązujące przepisy prawa.

18. Jeżeli Paysera zauważy, że wykonując zasady Programu partnerskiego Partner nie przestrzega niniejszych zasad, narusza obowiązujące przepisy prawa, może zaszkodzić reputacji Paysera, zajmuje się oszustwem lub w inny sposób narusza interesy Paysera, Paysera ma prawo wymagać, aby Partner niezwłocznie zaprzestał swoich działań, przerwać wypłatę wynagrodzenia Partnerowi według niniejszych zasad, a także wymagać wyrównać poniesione straty.

19. Paysera nie bierze na siebie odpowiedzialności za żadne wydatki i straty Partnera poniesione przez Partnera dając rekomendacje według niniejszych Zasad.

20. Partner rozumie, że niniejsze Zasady nie stwarzają żadnej wspólnej działalności, partnerstwa, przedstawicielstwa lub stosunków zawodowych między Paysera a Partnerem. Partner nie jest upoważniony lub uprawniony na stworzenie obowiązku w imieniu Paysera.

21. Zasady mogą być zmieniane zgodnie z procedurą Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych.