Pdf
Wróć do spisu treści

Warunki programu raportowania luk w bezpieczeństwie

Program raportowania luk w bezpieczeństwie, Program – prowadzony przez Paysera program obejmuje osoby, które wykryły lukę w bezpieczeństwie Paysera, powiadomiły o niej Paysera i ubiegają się o wynagrodzenie.

Uczestnik programu raportowania luk w bezpieczeństwie, Uczestnik – osoba, która wykryła naruszenie systemu bezpieczeństwa Paysera, zgłosiła je dla Paysera i ubiega się o wynagrodzenie.

Luka w bezpieczeństwie – błąd, usterka lub inne zakłócenie w programach czy systemach Paysera, które mogą mieć wpływ na Paysera lub dowolny inny związany z Paysera system, który należy do lub jest pod kontrolą Paysera.

Informacje poufne – każde informacje związane z Systemem Paysera lub Klientami Paysera, uzyskana przez udział lub dążenie do udziału w programie raportowania lub w bezpieczeństwie.

Klient – osoba zarejestrowana i posiadająca konto w systemie Paysera.

Paysera – „Paysera LT“, UAB, przedsiębiorstwa grupy Paysera, uwzględniając państwo rezydencji Klienta, oraz inne osoby prawne, które „Paysera LT“, UAB, angażuje do dostarczania usług za pośrednictwie, i które mają pełnomocnictwa do działania w imieniu „Paysera LT“, UAB.

System Paysera – rozwiązanie programowe umieszczone w należących do Paysera serwisach internetowych, rozwijane przez Paysera i wykorzystywane do świadczenia usług Paysera.

Objęte sankcjami osoby, objęte sankcjami państwa – osoby lub państwa, które zostały objęte sankcjami (ograniczeniami nałożonymi przez państwo) Unii Europejskiej, Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Ministerstwa Skarbu USA i innych właściwych organizacji.

1. Uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie potwierdza, że przeczytał i akceptuje niniejsze Warunki programu raportowania luk w bezpieczeństwie.

2. Aby wziąć udział w Programie raportowania luk w bezpieczeństwie uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie powinien spełniać następujące wymogi:

2.1. mieć skończone 14 lat. Jeśli Uczestnik ma skończone 14 lat, lecz w miejscowości zamieszkania jest uznawany(-a) za osobę niepełnoletnią, przed przystąpieniem do Programu powinien uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów. Paysera w dowolnym czasie ma prawo do żądania przedstawienia na piśmie (oraz poświadczonej notarialnie) zgody opiekunów prawnych (rodziców lub opiekunów) Uczestnika. Jeśli Uczestnik w ustanowionym przez Paysera terminie nie przedstawia zgody na piśmie, Paysera natychmiast zawiesza udział w Programie;

2.2. Uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie powinien przestrzegać postanowień przepisów prawnych.

3. W przypadku ustalenia przez Paysera, że Uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie naruszył co najmniej jedno z określonych w punkcie 2 kryteriów, Uczestnik zostaje usunięty(-a) z Programu raportowania luk w bezpieczeństwie, zaś wynagrodzenie nie zostaje wypłacone.

4. Biorący udział w Programie Uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie zobowiązuje się do przestrzegania wymogów Poufności – wszelkie informacje, które zostały pozyskane podczas użytkowania, udziału lub ubiegania się o udział w Programie są Poufne i należą do Paysera. Paysera zastrzega prawo do podjęcia czynności prawnych z tytułu ujawnienia, wykorzystania lub jakiegokolwiek rozpowszechnienia informacji związanej z Programem.

5. Uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie, uczestniczący w Programie raportowania luk w bezpieczeństwie powinien korzystać tylko z własnych danych.

6. Uczestnikom Programu raportowania luk w bezpieczeństwie, uczestniczącym w Programie raportowania luk w bezpieczeństwie, zakazuje się:

6.1. przeprowadzania ataków, które mogą wyrządzić szkody lub inny sposób wpłynąć na niezawodność czy integralność usług lub danych Paysera;

6.2. wykorzystania sposobów badania luk w bezpieczeństwie, które mogą pogorszyć obsługę Klientów;

6.3. pozyskiwania czy wykorzystania danych Klientów Paysera, które zostały uzyskane przez udział w Programie;

6.4. podejmowania działań, które umożliwiłyby Uczestnikowi Programu raportowania luk w bezpieczeństwie lub dowolnej innej osobie trzeciej na dotarcie, zachowanie, zniszczenie lub inne działania wpływające na dane Paysera lub jej Klientów;

6.5. wywoływania w inne sposoby zakłóceń Systemu Paysera, zakłócania działań Klientów Paysera w Systemie lub wykorzystania luki w bezpieczeństwie dla swojej własnej korzyści lub naruszenia wymogów przepisów prawnych.

7. Wynagrodzenie dla Uczestnika Programu raportowania luk w bezpieczeństwie jest wypłacane proporcjonalnie do wielkości luki.

8. Wynagrodzenie z tytułu raportu luki bezpieczeństwa jest przyznawane tylko za uznane przez Paysera luki bezpieczeństwa.

9. Wynagrodzenie jest wypłacane za lukę w bezpieczeństwie, która:

9.1. została wykryta po raz pierwszy i nie była wcześniej raportowana czy znana;

9.2. została wykryta w sposób zdalny, lub daje możliwości zwiększenia istniejących lub uzyskania nowych uprawnień w odniesieniu do Systemu Paysera, lub warunkuje przeciek osobistych danych Paysera lub jej Klientów.

10. Wynagrodzenie zostaje określone w euro (EUR).

11. W przypadku, gdy w ciągu 24 godzin o luce raportują dwie lub więcej osób, wynagrodzenie zostaje podzielone pomiędzy te osoby.

12. Wynagrodzenie z tytułu raportu luki w bezpieczeństwie zostaje przelane wyłącznie na zidentyfikowany rachunek Paysera Uczestnika.

13. Na wniosek Uczestnika Programu raportowania luk w bezpieczeństwie wynagrodzenie może być przeznaczone jako wsparcie wyłącznie dla organizacji Greenpeace, Czerwonego Krzyża czy Caritas.

14. Uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie jest odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat i podatków, które mogą być naliczone w jego państwie z tytułu uzyskanego wynagrodzenia za udział w Programie raportowania luk w bezpieczeństwie. Jeśli Uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie jest obywatele Republiki Litewskiej, wynagrodzenie zostaje wypłacone już po potrąceniu podatków.

15. Uczestnik Programu raportowania luk w bezpieczeństwie wyraża zgodę na przekazanie dla Paysera swoich danych osobowych i kontaktowych (imię, nazwisko, kod osobowy, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego), aby Paysera wypłaciła wynagrodzenie z tytułu udziału w Programie raportowania luk w bezpieczeństwie według wymogów Paysera i wykonała pozostałe czynności określone w przepisach prawnych.

16. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Paysera przedstawionych przez niego danych w celu wypłacenia wynagrodzenia z tytułu udziału w Programie. Paysera zapewnia bezpieczeństwo danych Uczestnika Programu raportowania luk w bezpieczeństwie, które uzyskała w drodze udziału w Programie. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w zakresie wymaganym do wykonania niniejszych Warunków. Określone w p. 15 niniejszych Warunków dane nie mogą być ujawnione dla osób trzecich bez zgody osoby Uczestnika, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawnych lub niniejszych Warunkach.

17. Termin przechowywania danych Uczestnika Programu raportowania luk w bezpieczeństwie wynosi 10 (dziesięć) lat, z wyjątkiem przypadków, gdy dłuższy termin przechowywania danych jest wymagany ustawowo. Po zakończeniu terminu przetwarzania danych Uczestnika, Paysera niszczy posiadane dane.

18. Paysera ma prawo do przekazania dla instytucji państwowych niezbędnych informacji o Uczestniku i jego działalności (np. w celu zapłaty podatków), jeśli tako obowiązek jest przewidziany w przepisach prawnych.

19. Biorące udział w Programie raportowania luk w bezpieczeństwie objęte sankcjami osoby lub obywatele objętych sankcjami państw mogą uczestniczyć w Programie nieodpłatnie, lub mogą przekazać przeznaczone dla nich środki na rzecz organizacji charytatywnych wymienionych w p. 13 niniejszych Warunków.

20. Paysera zastrzega prawo do zawieszenia Programu raportowania luk w bezpieczeństwie w dowolnym czasie. Integralnym dodatkiem do niniejszych Warunków programu raportowania luk w bezpieczeństwie jest umieszczony na stronie Paysera Regulamin raportowania luk w bezpieczeństwie.