Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 08.02.2016

Pobieranie opłat w Punktach sprzedaży

Pojęcia

Umowa ogólnaOgólna umowa o świadczenie usług płatniczych,, warunki której są stosowane wobec Sprzedawcy.

Środek płatniczy – dowolny środek płatniczy, który System pozwala powiązać z Kontem Paysera i za pomocą danego środku płatniczego wykonywać przelewy płatnicze, a także pobierać płatności.

Sprzedawca – Klient Systemu Paysera, który sprzedając towary i usługi korzysta z jednej lub kilku wskazanych w Systemie i świadczonych przez Paysera usług pobierania płatności dla Sprzedawcy.
(*Objaśnienie: Gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane dla wszystkich Klientów – i Sprzedawców, i innych Klientów, używane jest pojęcie „Klient”, a gdy postanowienia Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych są stosowane tylko dla Sprzedawców, używane jest pojęcie „Sprzedawca”).

Urządzenie Sprzedawcy – urządzenie Sprzedawcy przeznaczone do przyjmowania płatności, na które może być zainstalowane obsługiwane przez System rozwiązanie Środków płatniczych powiązanych z kontem Paysera dla przyjmowania płatności.

Kupujący – końcowy odbiorca i (lub) płatnik za usługi świadczone i towary sprzedawane przez Sprzedawcę korzystającego z Systemu do pobierania opłat.

Punkt sprzedaży – fizyczny punkt świadczenia usługi lub sprzedawania towarów, gdzie Sprzedawca sprzedaje towary i (lub) świadczy usługi.

Projekt – składany przez Sprzedawcę w Systemie dokładny opis im świadczonych usług i (lub) sprzedawanych towarów w celu pobierania opłat z Kupujących za Sprzedawcą im świadczone usługi lub sprzedawane towary sposobami wskazanymi w Systemie.

Postanowienia ogólne

1. Usługa Pobierania płatności w Punktach sprzedaży daje Sprzedawcy możliwość pobierać płatności na Konto Paysera Sprzedawcy z Kupujących w Punktach sprzedaży przyjmując w Systemie wskazane Środki płatności.

2. Korzystając z tej usługi Sprzedawcy są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej, a także warunki dodatkowo określone w niniejszym Załączniku. Pojęcia w niniejszym Załączniku są stosowane w znaczeniu wskazanym w Umowie ogólnej.

3. Jeżeli Sprzedawca jest osobą prawną, zgadzając się z warunkami niniejszego Załącznika Sprzedawca potwierdza, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia aby zamówić daną usługę od imienia osoby prawnej.

Warunki korzystania

4. Lista możliwych Środków płatniczych, za pomocą których Sprzedawca może pobierać płatności w Punktach sprzedaży za swoje towary i (lub) usługi, jest podana tutaj.

5. Konkretny sposób lub sposoby pobierania płatności, z których Sprzedawca pragnie korzystać, Sprzedawca wybiera na swoim Koncie składając Projekt.

6. Aby korzystać z danej usługi Sprzedawca powinien złożyć Paysera swój Projekt, a także inne wymagane przez Paysera dokumenty.

7. Paysera ma prawo odmówić potwierdzenia Projektu, a także świadczenia usługi Sprzedawcy, nie podając wyjaśnień.

8. Usługa zaczyna być świadczona po tym, jak Paysera potwierdzi Projekt Sprzedawcy i, jeżeli to jest niezbędne dla konkretnego sposobu pobierania płatności, po tym, jak Sprzedawca wykona integrację zgodnie z instrukcjami integracji podanymi przez Paysera i stosowanymi dla każdego konkretnego sposobu pobierania płatności.

9. Procedura rozliczenia każdego obsługiwanego przez System sposobu pobierania płatności w Punkcie sprzedaży jest określona w zasadach konkretnego sposobu pobierania opłat w Punkcie sprzedaży, które są podane tutaj.

10. Sprzedawca zobowiązuje się przestrzegać zasad im wybranego sposobu pobierania płatności.

11. Po wybraniu konkretnego w Systemie wskazanego sposobu pobierania płatności Sprzedawca zobowiązuje się stworzyć warunki, a także pozwolić Kupującym w Punkcie sprzedaży zapłacić za pomocą konkretnego Środku płatniczego.

12. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dokładne funkcjonowanie Urządzenia Sprzedawcy przy odpisaniu płaconej przez Kupującego kwoty, wskazanie dokładnej kwoty, a także wykonanie innych działań określonych w zasadach konkretnego sposobu pobierania płatności.

Cena i procedura rozliczenia

13. Opłaty za pobieranie płatności w Punktach sprzedaży są wskazane tutaj

14. Sprzedawca potwierdza, że dokładnie zapoznał się ze stosowanymi mu cenami i terminami pobierania płatności i przelewów płatniczych, a także z cenami wszystkich innych mu świadczonych i aktualnych usług Paysera.

15. Paysera należna kwota (prowizja) jest automatycznie odliczana od razu po tym, jak Sprzedawca otrzyma płatność. Jeżeli prowizja nie była odliczona podczas operacji, Paysera ma prawo odliczyć prowizję później.

16. Sprzedawca zobowiązuje się nie stosować Kupującym żadnej dodatkowej opłaty za to, że Kupujący płacą przez System, a nie przez inne systemy płatności.

17. Sprzedawca zobowiązuje się wykonywać operacje płatnicze w Punktach sprzedaży odliczając pieniądze ze Środków płatniczych Kupujących tylko w ich obecności.

18. Kowoty Sprzedawcy należne za jego towary i usługi kwoty są księgowane na Konto Paysera Sprzedawcy, otwarte zgodnie z warunkami Umowy ogólnej.

19. Sprzedawca zgadza się, aby Paysera korzystało z otrzymanego od Sprzedawcy wynagrodzenia lub jego części według swego uznania do wypłacania premii Kupującemu, która będzie uważać się za pośrednią zniżkę Sprzedawcy dla Kupującego.

20. Wyciąg z rachunku o Sprzedawcy dostarczonych usługach wskazanych w niniejszym Załączniku i wyliczonej prowizji jest przedstawiany w Systemie, lub po prośbie Sprzedawcy wysyłany na Sprzedawcą wskazane adresy poczty elektronicznej. Wyciąg z rachunku przyrównuje się fakturze VAT wydawanej za w ustawie VAT artykule 28 określone zwolnione z VAT usługi, na podstawie zasad Wydawania i przyznawania używanych do wyliczenia podatków dokumentów rachunkowości 18-1 art. potwierdzonych uchwałą rządu Republiki Litewskiej 2002 roku 29 maja Nr. 780. Za złożenie na prośbę Sprzedawcy podpisanego przez Paysera i potwierdzonego pieczęcią pisemnego wyciągu stosowana jest określona przez Paysera opłata.

Zwroty

21. Jeżeli Sprzedawca odliczył nie tę kwotę, która była wskazana Kupującemu, płatność przyjęta na korzyść Sprzedawcy powinna być zwrócona Kupującemu. Prowizja za takie przyjęcie płatności Kupującego jest zwracana Sprzedawcy.

22. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny środki były bezpowrotnie odliczone od Paysera z powodu działań Sprzedawcy, Paysera ma prawo odliczyć od Sprzedawcy taką samą kwotę pieniężną, a Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przelać Paysera odliczoną kwotę, a także wyrównać wszystkie poniesione wydatki i straty. Jeżeli Sprzedawca nie ma w Systemie wystarczająco środków aby pokryć poniesione straty, Sprzedawca powinien przelać niewystarczającą kwotę pieniężną na wskazane przez Paysera konto w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości.

Techniczna integracja usług

23. Sprzedawca dążący do korzystania z w niniejszym Załączniku opisanej usługi Pobierania płatności w Punktach sprzedaży zobowiązuje się powiązać swój system z systemem Paysera lub pobrać wymagany program zgodnie z instrukcjami Paysera. W zależności od wybranego przez Kupującego sposobu pobierania płatności Paysera dostarcza instrukcje integracji lub wymagany program dla każdego Sprzedawcy indywidualnie, lub one są podane w Systemie.

24. Sprzedawca rozumie i zgadza się, że nieprawidłowa integracja może spowodować dodatkowe obciążenia Systemu, które są niepożądane i nie mogą być przyjęte, dlatego powinien zapewnić, że powiązanie będzie wykonywane ściśle według instrukcji.

25. Paysera może swobodnie zmieniać techniczne rozwiązanie integracji usług w dowolnym czasie. O dowolnych zmianach, które potrzebują poprawek w oprogramowaniu Sprzedawcy, ma być powiadomiono najmniej za 90 (dziewięćdziesiąt) dni. Sprzedawca rozumie, że jeżeli Paysera zmieni Instrukcje integracji i powiadomi o tym Sprzedawcę, Sprzedawca powinien aktualizować powiązanie systemów na swojej stronie najmniej za 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia powiadomienia. Niezbędne zmiany na stronie Sprzedawcy Sprzedawca wykonuje na własny koszt.

Potwierdzenia i zgody stron

26. Sprzedawca zobowiązuje się we wszystkich wypadkach powiadamiać Kupujących o tym, że płatność będzie wykonywana przez System.

27. Sprzedawca wyraża swoją zgodę i gwarancję, że świadcząc usługi Kupującym, a także sprzedając towary Sprzedawca będzie działał w dobrej wierze, aby to było zgodne z interesami Paysera, Sprzedawcy i Kupujących. Sprzedawca także zobowiązuje się właściwie, na czas i jakościowo świadczyć Kupującym usługi i sprzedawać towary.

28. Sprzedawca zapewnia, że wszystkie działania Sprzedawcy związane z wykonaniem Umowy, a także im sprzedawane towary i (lub) świadczone usługi będą zgodne z prawem państwa, w którym towary są sprzedawane lub usługi są świadczone. Wszelka odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z powodu nie przestrzegania danych obowiązków spadnie na Sprzedawcę.

29. Świadcząc w niniejszym Załączniku określoną usługę Paysera nie odpowiada za sprzedawane przez Sprzedawcę towary i (lub) świadczone usługi, a także za konsekwencje wynikające z powodu sprzedawania takich towarów i (lub) świadczenia takich usług. Paysera także nie zapewnia, że druga strona Sprzedawcą zawieranej transakcji (Kupujący) wypełni transakcję (jeżeli dla wypełnienia transakcji niezbędne są inne działania prócz zapłaty za towar lub usługę).

30. Strony (Sprzedawca i Paysera) zobowiązują się zapewnić właściwe stosowanie środków organizacyjnych i technicznych przeznaczonych do ochrony danych osobowych Kupujących od przypadkowej lub nielegalnej destrukcji, zmiany, ujawnienia lub innego nielegalnego zarządzania według obowiązującego prawa.

31. Strony (Sprzedawca i Paysera) zobowiązują się nie gromadzić danych identyfikacji środków płatności Kupujących, zapewnić poufność danych identyfikacji środków płatności i danych osobowych, a także zapewnić, aby takie dane nie stały się znane żadnym osobom trzecim, w tym i pracownikom Sprzedawcy.

32. Paysera daje Sprzedawcy korzystającemu z Systemu do zaspokojenia potrzeb biznesowych lub zawodowych możliwość w okresie trwania Umowy reklamować w Systemie opisy Sprzedawcy i świadczonych im usług i sprzedawanych towarów. Taki opis Paysera ma prawo usunąć z Systemu bez oddzielnego uprzedzenia lub go nie reklamować, nie wskazując przyczyn takiego usunięcia lub niereklamowania.

33. Sprzedawca zgadza się, aby w okresie trwania Umowy logotyp Sprzedawcy, a także opis świadczonych im usług i (lub) sprzedawanych towarów był podawany w Systemie. Taki opis Paysera ma prawo usunąć z Systemu bez oddzielnego uprzedzenia nie wskazując przyczyn takiego usunięcia.

Działania zabronione

34. Sprzedawcy jest zabronione handlować zabronionymi przez przepisy prawne produktami lub towarami lub usługami, drugimi produktami lub towarami lub usługami bez wymaganej przez prawo licencji lub pozwolenia, jeżeli według wymagań odpowiedniego państwa (w którym sprzedawany jest towar lub świadczona jest usługa) potrzebna jest specjalna licencja lub pozwolenie.

35. Sprzedawca jest zobowiązany upewnić się, że im świadczone usługi lub sprzedawane towary są zgodne z przepisami prawa konkretnego państwa, w którym usługi są świadczone lub towary są sprzedawane, i go nie narusza.

36. W wypadku, jeżeli Sprzedawca nie przestrzegał lub naruszył określone w niniejszym Załączniku ograniczenia w wykonywaniu działań zabronionych, lub jego działalność nie była zgodna lub naruszyła przepisy prawa konkretnego państwa i z tego powodu Paysera poniosło straty (np. grzywny były nałożone, objaśnienia były zapotrzebowane, zamknięte było konto), Paysera ma prawo w niekontradyktoryjny sposób odliczyć z Konta Paysera Sprzedawcy wszystkie z powodu takiego naruszenia Sprzedawcy poniesione wydatki i straty. Jeżeli na Koncie Paysera Sprzedawcy jest niewystarczająca ilość środków aby pokryć dane wydatki, Sprzedawca powinien niezwłocznie przelać Paysera kwotę poniesionych strat na konto wskazane przez Paysera.

Zawieszenie usług

37. Paysera, działając mądrze i uwzględniając interesy Sprzedawcy, ma prawo w dowolnym czasie ograniczyć świadczenie części lub wszystkich usług bez uprzedniego powiadomienia, zawiesić świadczenie określonej w niniejszym Załączniku usługi i (lub) wypłatę zebranych środków, a także rozwiązać stosunki umowne i odmówić świadczenia usługi w przyszłości, jeżeli:

37.1. Sprzedawca nie spełnia lub narusza wymagania rozdziału „Działania zabronione” niniejszego Załącznika;

37.2. dystrybucja towarów lub usług Sprzedawcy może zaszkodzić reputacji zawodowej Paysera;

37.3. są naruszane lub istnieje realne (uzasadnione) ryzyko, że będą naruszone podjęte na podstawie niniejszego Załącznika obowiązki Sprzedawcy, lub też z powodu dalszego świadczenia usług mogą być naruszone uzasadnione interesy Kupujących;

37.4. we wszystkich innych wypadkach określonych w Umowie ogólnej.

38. O takim ograniczeniu świadczenia usług, Paysera powiadomi Sprzedawcę niezwłocznie (w ciągu jednej godziny), a o możliwości zwrotu należących do Sprzedawcy środków Paysera powiadomi Sprzedawcę w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zawieszenia świadczenia usług.

39. Przeznaczeniem wszystkich w niniejszym Załączniku, a także w Umowie ogólnej określonych ograniczeń jest ochrona Paysera, Sprzedawców, innych Klientów, Kupujących i innych osób trzecich od możliwych sankcji pieniężnych, poniesienia strat i innych negatywnych konsekwencji.

Powiadamianie o usterkach

40. Paysera zawczasu, w porządku określonym przez Umowę ogólną, powiadomi Sprzedawcę o znanych i możliwych usterkach technicznych Systemu, a także wpływających na świadczenie usług Paysera systemów i wyposażenia osób trzecich, którymi Paysera posługuje się do świadczenia usług. Po otrzymaniu takiej wiadomości Sprzedawca także zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupujących i Paysera o usterkach technicznych, zaplanowanych robotach profilaktycznych i naprawczych, mających wpływ na świadczenie usług lub sprzedawanie towarów Sprzedawcy Kupującym.

Odpowiedzialność

41. Odpowiedzialność Stron jest określona zgodnie z warunkami Umowy ogólnej.

42. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wskazanie i spisanie dokładnej kwoty ze Środka płatniczego Kupującego.